Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци
13.10.2020

Обявление

На основание  чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл.26 , ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл. 77 от АПК, Общинска администрация Априлци представя на Вашето внимание
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30 - дневен срок, считано от 13.10.2020 г. до 13.11.2020 г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци на адрес: гр.Априлци, ул.Васил Левски № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или e-mail: apriltsi1976@abv.bg

МОТИВИ
Към Проекта
на Наредба за изменение и допълнение
на Н А Р Е Д Б А №  1 6
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община АПРИЛЦИ

 1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.

Представям на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Причините, налагащи изменение на Наредба № 16 за определянето и адиминстрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци, са настъпили промени в нормативните актове.
През последните години се наблюдава настъпването на множество обществено-икономически, политически, социални и нормативни промени. В тази връзка е налице необходимостта от конкретна промяна /повишаване или намаляване/ на местните такси и цени на услуги. Някои от предлаганите от Община Априлци услуги са отпаднали поради изменения на различни нормативни актове от по-високо ниво, с които са иззети /отменени/ съответните правомощия от компетентността на общините. В същото време отново поради такива изменения са възникнали нови задължения от компетентността на общините, което налага уреждането на нови услуги в съответните приложения Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Априлци и такси и цени за тях. Сега действащата Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Априлци е претърпяла множество изменения и допълнения, но всички те са се изразявали само в единични такива според конкретно възникнала необходимост. Липсват съществени изменения и допълнения на същата съобразно обществено-икономическа и нормативна обстановка в страната, както и са налице допуснати технически грешки, които следва да се отстранят. С оглед на това, предвид ясно изразената тенденция от необходимост за увеличаване, респективно намаляване, на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци, отмяната, респективно създаването, на услуги, отстраняването на допуснати технически грешки, както и привеждането на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Априлци в унисон с действащото българско законодателство и актуалната обществено-икономическа обстановка, се обуславя необходимостта от приемането на изменения и допълнения относно видовете предлаганиуслуги и техните такси и цени, заложени в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията наобщина Априлци. Сега действащата наредба не е съобразена изцяло с последните изменения на Закона за устройство на територията и Закона за местните данъци и такси. Поради наложилите се няколко изменения и допълнения на наредбата се наблюдава дублиране и объркване на различните процедури, в зависимост от вида на услугата , което води до затруднения в прилагането й от страна на служителите и трудности при набавянето на документи, от страна на гражданите.

 1. Целите, които се поставят с предложения Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.

Основната цел е създаването на законосъобразен подзаконов нормативен акт, по ред и начин определен в чл.26 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, уреждащ местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци, спазвайки изискването на чл. 6, ал. 7, ал. 1 и чл. 8,ал. 1 от ЗМДТ.
Прецизиране на различни по вид социални и административни услуги, предоставяни от община Априлци и заплащането им от гражданите, като всяка една от тях е съобразена с действащия закон, който я урежда и нейното въвеждане е улеснение за гражданите при реализиране на техните измерения.
Постигане  на по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на таксите и цените на услугите, предоставяни в общината.
Прецизиране на текстовете от Наредбата и съобразяването им  с действащата нормативна уредба.
Определяне на ясна формулировка на наименованията на административните услуги, за които се събират такси и цени, съобразени със Списъка на унифицираните наименования на административните услуги, утвърден от Министерски съвет.
Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.

Към проекта на Наредбата са приложени подробни финансови обосновки за размера на променените такси и цените за всяка една коригирана услуга  предоставяна от община Априлци. Местните такси са определени въз основа необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата и на принципите застъпени в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, като при някои услуги размерът на таксата не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, но е условие за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.
При определянето на местните такси и цени на услугите и ползванията, общината е следва политика за постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането им.
Цените и типа на услугите предполагат достъпност за хора със среден доход, като при формирането им са съобразени статусите на представители от различни социални групи.
При определянето на цените на услугите е следвана целта те да са достъпни за максимално широка целева група потребители.
За прилагането на новия нормативен акт няма да са необходими допълнително оборудване и разкриване на нови работни места в общината, а ще се извършва с наличното до сега техническо оборудване и от същия брой административен персонал.

IV.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива

С приемането на промените в наредбата ще се постигне прецизиране на различните по вид административни и социални услуги, предоставяни от общината на гражданите
С изменението и допълнението на Наредбата ще бъде приета необходимата нормативна рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване.
Ще бъде регламентирана административно-наказателната отговорност, както на физически и юридически лица, ползватели на услуги предлагани от община Априлци, така и на длъжностни лица от самата администрация.
Всяка една услуга да бъде съобразена с действащия по отношение на нея законов текст.
Да се постигне по-голяма яснота, коректност и съобразяване със социалния статус на потребителите на услугите.
Приложената публичност при обсъждане и формулиране на видовете услуги, размерите на таксите и цените за тях ще допринесе за справедливото им решаване, а следователно и за мотивирането на по-висока активност от гражданите при ползването им и разплащането.
Всичко това ще допринесе за своевременно осигуряване на постъпленията в общинския бюджет, акумулирането на средства за разширяване на предлаганите  услуги и повишаване на тяхното качество съгласно чл.8, ал.1, т.2 от ЗМДТ.

 1. Анализ на съответствие с правото на Европейския Съюз

Предложеният проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци е разработен на основание чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, и е в съответствие с Европейското законодателство и разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящия проект има за предмет приемане на нов подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА от Общинския съвет, като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление.
Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 и във връзка с т.2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.
Проектът е съобразен и с действащият към момента Закон за местните данъци и такси.
На основание чл. 21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА и с чл. 81, чл. 6, ал.1, чл.8  от ЗМДТ Общински съвет – Априлци одобрява Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци:

ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ І Такса за битови отпадъци

Било:
Чл.  16а. (1)  Размерът  на  таксата  се формира:
За жилищни имоти за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на места за обществено ползване – на база количество на битовите отпадъци, а когато то не може да се установи – на база данъчната оценка на имота;
2.За нежилищни имоти за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на местата за обществено ползване – на база количество на битовите отпадъци, а когато то не може да се установи – на база по-високата между отчетната стойност на имотите и данъчната им оценка.
(2). (изм.– реш. 373/26.10.2017 г.) Размерът на таксата за битови отпадъци за имоти на територията на община Априлци се определя, както следва:
За жилищните имоти на граждани, както и за жилищните имоти на предприятия, върху данъчната оценка в размер на 5 на хиляда, в т.ч.:
- за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им в размер на 3,5 на хиляда;
- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 0,9 на хиляда;
- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите   територии   от   населените   места,   предназначени   за   обществено ползване в размер на 0,6 на хиляда;
За нежилищните имоти на граждани върху данъчната оценка, а за нежилищните имоти на предприятия върху по – високата между отчетната стойност и данъчната оценка в размер 12 на хиляда, в т.ч.:
- за  събиране  на  битовите  отпадъци  и  транспортирането им  до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им в размер 8,5 на хиляда;
- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 1,5 на хиляда;
- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите   територии   от   населените   места,   предназначени   за   обществено ползване в размер на 2 на хиляда;
3. Таксата за обслужване на  контейнер  с  вместимост  1,1  куб.м.  тип “Бобър” е 2634,84 лева, а за контейнер с вместимост 4 куб.м. е 6288,16 лева. Размерът на таксата на един съд включва разходите за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други; за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци  или  други  инсталации  или  съоръжения  за  обезвреждане, рециклиране  и  оползотворяване  на битови  отпадъци,  включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
Чл. 16 б  (нов – реш.408/27.01.2011 г.) (1) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци,  лицата  подават  декларация  в  община  Априлци,  отдел  “Местни данъци и такси” до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината поземлени имоти или сгради в  съществуващ вече имот, декларацията се подава в 2 – месечен срок от датата на придобиването им.
(2) В декларацията се посочват вида и броя на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината съобразно обявената със Заповед на Кмета честота за извозване на битовите отпадъци.
(3) Когато лицето не е подало декларация в срок или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишна такса върху по – високата между отчетната стойност и данъчната оценка на нежилищния имот по чл. 21 от Закона за местните данъци и такси. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата са дължат лихви съгласно сроковете за плащане.
(4) При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за местните данъци и такси. Лицата подали декларация по ал. 1 за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване заплащат такса в размер на 2 на хиляда.
(5) При промяна в нормативната уредба, касаеща определянето на размера на таксата за битови отпадъци, декларацията по ал. 1  се подава в 2 – месечен срок от влизане в сила на нормативния акт.
(6) Лицата подали декларация по ал.1 при възникване на необходимост от допълнителен съд за битови отпадъци през годината, подават нова декларация,  в  която  посочват  общия  брои  на  съдовете  за  изхвърляне  на битовите отпадъци и заплащат такса за цялата година в размер съгласно чл. 16а, ал.2, т.3 за съответните видове съдове.
(1)Освобождават се от такса битови отпадъци /ТБО/, имотите публична общинска собственост и незастроените имоти  - общинска собственост.
(2) Физическите и юридическите лица се освобождават само от таксата за услугата “сметосъбиране и сметоизвозване” в следните случаи :
когато имотът се намира извън регулация на територията на населеното място;
когато имотът е включен в заповедта на Кмета на общината като район, в който не е организирано сметосъбиране и сметоизвозване;
3 ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика и/или  ползвателя в срок от първи ноември до края на предходната година. Към декларацията лицата прилагат документ за номера на партидите за ел. енергия и вода, освен в случаите, когато в имота няма електрификация и/или водопровод. При промяна в декларираните обстоятелства, лицата  подават декларация по образец преди започване на ползването. Таксата се дължи в пълен размер от месеца на промяната.
Става:
Чл.  16а. (1)  Размерът  на  таксата  се формира :
За жилищни имоти за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на места за обществено ползване – на база количество на битовите отпадъци, а когато то не може да се установи – на база данъчната оценка на имота;
2.За нежилищни имоти за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на местата за обществено ползване – на база количество на битовите отпадъци, а когато то не може да се установи – на база по-високата между отчетната стойност на имотите и данъчната им оценка.
(2). (изм.– реш. № 373/26.10.2017 г.) Размерът на таксата за битови отпадъци за имоти на територията на община Априлци се определя, както следва:
За жилищните имоти на граждани, както и за жилищните имоти на предприятия, върху данъчната оценка в размер на 9 на хиляда, в т.ч.:
- за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им в размер на 4,5 на хиляда;
- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2,9 на хиляда;
- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите   територии   от   населените   места,   предназначени   за   обществено ползване в размер на 1,6 на хиляда;

 1. За нежилищните имоти на граждани върху данъчната оценка, а за нежилищните имоти на предприятия върху по – високата между отчетната стойност и данъчната оценка в размер 16 на хиляда, в т.ч.:

- за  събиране  на  битовите  отпадъци  и  транспортирането им  до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им в размер 9,5 на хиляда;

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 3,5 на хиляда;

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите   територии   от   населените   места,   предназначени   за   обществено ползване в размер на 3 на хиляда;

 1. 3. Таксата за обслужване на  контейнер  с  вместимост  1,1  куб.м.  тип “Бобър” е 2634,84 лева, а за контейнер с вместимост 4 куб.м. е 6288,16 лева. Размерът на таксата на един съд включва разходите за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други; за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци  или  други  инсталации  или  съоръжения  за  обезвреждане, рециклиране  и  оползотворяване  на битови  отпадъци,  включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

Чл. 16 б  (нов – реш.408/27.01.2011 г.) (1) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци,  лицата  подават  декларация  в  община  Априлци,  отдел  “Местни данъци и такси” до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината поземлени имоти или сгради в  съществуващ вече имот, декларацията се подава в 2 – месечен срок от датата на придобиването им.

(2) В декларацията се посочват вида и броя на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината съобразно обявената със Заповед на Кмета честота за извозване на битовите отпадъци.

(3) Когато лицето не е подало декларация в срок или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишна такса върху по – високата между отчетната стойност и данъчната оценка на нежилищния имот по чл. 21 от Закона за местните данъци и такси. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата са дължат лихви съгласно сроковете за плащане.

(4) При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за местните данъци и такси. Лицата подали декларация по ал. 1 за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване заплащат такса в размер на 3 на хиляда.

(5) При промяна в нормативната уредба, касаеща определянето на размера на таксата за битови отпадъци, декларацията по ал. 1  се подава в 2 – месечен срок от влизане в сила на нормативния акт.

(6) Лицата подали декларация по ал.1 при възникване на необходимост от допълнителен съд за битови отпадъци през годината, подават нова декларация,  в  която  посочват  общия  брои  на  съдовете  за  изхвърляне  на битовите отпадъци и заплащат такса за цялата година в размер съгласно чл. 16а, ал.2, т.3 за съответните видове съдове.

(1)Освобождават се от такса битови отпадъци /ТБО/, имотите публична общинска собственост и незастроените имоти  - общинска собственост.

(2) Физическите и юридическите лица се освобождават само от таксата за услугата “сметосъбиране и сметоизвозване” в следните случаи :

 1. когато имотът се намира извън регулация на територията на населеното място;
 2. когато имотът е включен в заповедта на Кмета на общината като район, в който не е организирано сметосъбиране и сметоизвозване;
 3. когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика и/или ползвателя до 31 октомври на предходната година. Към декларацията лицата прилагат документ за номера на партидите за ел. енергия и вода, освен в случаите, когато в имота няма електрификация и/или водопровод. При промяна в декларираните обстоятелства, лицата подават декларация по образец преди започване на ползването. Таксата се дължи в пълен размер от месеца на промяната.

РАЗДЕЛ VI Такси за технически услуги

Било:

Чл. 32. (1) Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

 1. (изм.– реш. № 373/26.10.2017 г) за съгласуване, разглеждане и одобряване на проекти за строителство, подробни устройствени планове и други от Общински експертен съвет:

- за разглеждане в ОЕСУТ – 20.00 лв.

- за всеки от имотите – 60.00 лв.

- за обявяване в ДВ – 50.00 лв.

Става:

Чл. 32.(1), се изменя, както следва:

Чл. 32. (1) Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

 1. (изм.– реш. № 373/26.10.2017 г) за съгласуване, разглеждане и одобряване на проекти за строителство, подробни устройствени планове и други от Общински експертен съвет:

- за разглеждане в ОЕСУТ – 100.00 лв.

- за всеки от имотите – 60.00 лв.

- за обявяване в ДВ – 50.00 лв.

РАЗДЕЛ VII Такси за административни услуги

Било:
Чл. 34. (изм.– реш. № 373/26.10.2017 г.) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

 1. (изм.– реш. № 373/26.10.2017 г.) за издаване на удостоверение за наследници – 3.00 лв.;
 2. (изм.– реш. № 373/26.10.2017 г.) за издаване на удостоверение за идентичност на имена- 2.00 лв.;
 3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 1.00 лв.;
 4. . (изм.– реш. № 373/26.10.2017 г.) за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 3.00 лв.;
 5. за издаване на удостоверение за семейно положение – 2.00 лв.;
 6. за издаване на удостоверение за родствени връзки – 2.00 лв.;
 7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес – 1.00 лв.;

8 .(Отм. с реш.№302/28.01.2010 г. Протокол №42 на ОбС Априлци.);

9.(Отм. с реш.№302/28.01.2010 г. Протокол №42 на ОбС Априлци.);

 1. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 2.00 лв.;
 2. за всички други видове удостоверения по искане на граждани – 2.00 лв.;
 3. (изм.– реш. № 373/26.10.2017 г.) за преписи от документи – 2.00 лв.
Срокове :
- за експресна услуга -6 часа;- бърза услуга-1 ден;
- обикновена услуга -3 дни.
Става:
Чл. 34, се изменя, както следва:
Чл. 34. (изм.– реш. № 373/26.10.2017 г.) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:
(изм.– реш. № 373/26.10.2017 г.) за издаване на удостоверение за наследници – 3.00 лв.;
(изм.– реш. № 373/26.10.2017 г.) за издаване на удостоверение за идентичност на имена- 2.00 лв.;

за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 1.00 лв.;
. (изм.– реш. № 373/26.10.2017 г.) за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 3.00 лв.;
за издаване на удостоверение за семейно положение – 2.00 лв.;
за издаване на удостоверение за родствени връзки – 2.00 лв.;
за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес – 1.00 лв.;
8 .(Отм. с реш.№302/28.01.2010 г. Протокол №42 на ОбС Априлци.);
9.(Отм. с реш.№302/28.01.2010 г. Протокол №42 на ОбС Априлци.);
за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 2.00 лв.;
за всички други видове удостоверения по искане на граждани – 2.00 лв.;
(изм.– реш. № 373/26.10.2017 г.) за преписи от документи – 2.00 лв.
Срокове :
- за експресна услуга -6 часа; (Отпада експресна услуга за чл. 34, т. 1 За издаване на удостоверение за наследници)
- бърза услуга -1 ден;
- обикновена услуга - 3 дни.

РАЗДЕЛ  VІІІ Такса за притежаване на куче

Било:
Чл. 37 а. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище, в размер на 5 ( пет )  лева.
 (2) Освобождават се от такса собствениците на:
кучета на инвалиди;
служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
кучета, използвани за опитни цели;
кучета, използвани от Българския червен кръст;
кастрирани кучета;
6. (изм.- реш. №462/28.06.2018г.) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
Става:
Чл. 37 а. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище, в размер на 5 ( пет )  лева.
 (2) Освобождават се от такса собствениците на:
кучета на инвалиди;
служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
кучета, използвани за опитни цели;
кучета, използвани от Българския червен кръст;
кастрирани кучета;
(изм.- реш. №462/28.06.2018г.) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

 1. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

ГЛАВА ТРЕТА
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл.45.  Общинският  съвет  определя  следните  услуги  и  цените  за  тях разписани в Приложение 1, неразделна част от тази Наредба.

Приложение №1, Списък с видовете услуги и цени за тях

Било:

Приложение №1
Списък с видовете услуги и цени за тях

по ред

Вид услуга

Цена

1.

Копирни услуги за една страница

-едностранно

-двустранно

лв./стр.

0.25 лв.

0.35 лв.

2.

Тръжни книжа:

-за приватизация

-за отдаване под наем

-за продажба по ЗОС

-за процедури по ЗОП

-други процедури

На база калкулация за пълни разходи при изготвянето им

3.

Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения, протоколи и други документи

2.00 лв./бр.

4.

Изготвяне на образец УП-2 и Обр.30

3.00 лв./бр.

5.

Становища за държавна приемателна комисия

20.00   лв./бр.

6.

За съгласуване и одобряване на частите на комплексен проект за инвестиционна инициатива

+   30%   от   т.10

лв./бр.

7.

 За издаване на удостоверение по чл. 175, ал. 5, от ЗУТ, че е попълнен кадастралния план и е предадена екзекутивната документация

+   10%   от   т.10 лв./бр.

8.

Извадка от действащ устройствен план в цифров вид

7.00    лв./бр.

9.

За одобряване на подробен устройствен план (компленксен проект за инвестиционна инициатива)

+    30%    от    т.10

лв./бр.

10

За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по чл. 144 от ЗУТ, които са основание за издаване разрешение за строеж:

-сгради с РЗП  до 200 кв.м.

-сгради с РЗП над 200 кв.м.

0.80 лв./кв.м.

1.00 лв./кв.м

11

За издаване на удостоверение за търпимост на строеж

30.00 лв./бр.

12

Удостоверение за реално обособени части на

сгради/чл.202 от ЗУТ/

10.00

лв./бр.

13

Удостоверение за отстояние на търговски обект от

здравно, детско и учебно заведение

10.00

лв./бр.

14

За регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V

За строежи ІV категория:

-                     400.00 лв. /без ДДС/

 

За строежи V категория:

-                     200.00 лв. /без ДДС/

 

 

 

15

За издаване на удостоверения за идентичност на урегуриран поземлен имот

10 раб.дни – 20.00 лв.

5 раб.дни – 30.00 лв.

2 раб.дни – 40.00 лв.

 

16

Становище на общинския експертен съвет

10.00 лв.

17

Услуга с багер

40.00 лв./час

18

Услуга с фадром

30.00 лв./час

19

Косене с коса

15.00 лв./дка

20

Услуга с косачка

12.00лв./дка

21

Бланки:

- разрешение за търговия

- молба за регистрация на търговски обект

 

4.00.лв.

5.00 лв.

22

(Отм.  с  решение  №167/29.01.2009  г.  Протокол

№23 на ОбС Априлци )

 

23

Издаване на удостоверение за частна ветеринарно-

5.00     лв.

 

медицинска практика

 

24

(Отм.  с  решение  №167/29.01.2009  г.  Протокол

№23 на ОбС Априлци )

 

25

Граждански ритуали в община Априлци

1.                  Ползване зала за граждански ритуали

2.                  Извън зала за граждански ритуали

 

60.00   лв.

120.00 лв.

26

 (отм.-реш. № 373/26.10.2017 г.)

 

 

27

Транспортна услуга с микробус Мазда

2.50 лв/км

28

Транспортна услуга с  УАЗ - автобус

1.95 лв/км.

29

Транспортна услуга с автомобил “Исузу”

3.60 лв/км.

30

Такса за добиване дърва за огрев на корен

9.60лв./курс

31

Транспортна услуга с ГАЗ 53/фекалка/

100.00 лв./курс

32

Транспортна услуга с ГАЗ 53 /самосвал/

2.50 лв./км

33

Транспортна услуга с Трактор Т-К 80

40.00 лв./час

34

Услуга с пътно-строителна машина Валяк

50.00 лв./час

35

(отм.-реш. № 373/26.10.2017 г.)

 

36

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на

недвижими имоти

Обикновена услуга за 7 работни дни- 6.00 лв.;

Бърза услуга за 3 работни дни – 12,00 лв.

Eкспресна услуга–за

1  раб.  ден  –  30,00 лева

37

Издаване на удостоверение за декларирани данни

3.00 лв.

38

Издаване на удостоверение за платен данък върху

наследствата

1.00 лв.

39

Издаване на дубликат на квитанция за платени местни

данъци и такси

1.00 лв.

40

Изготвяне на разпечатка за задължение и издължени

суми

1.00 лв.

41

Изготвяне на заверени копия от данъчни декларации по

ЗМДТ

3.00 лв.

42

Заверка на Молба-Декларация за признаване право на

собственост върху недвижим имот чрез обстоятелствена проверка

1.00 лв.

43

Издаване на позволително за ползване на лечебни

растения

2.00 лв.

44

Услуга с линейка “Мерцедес”

0,90 лв/км

45

Издаване на разрешение за поставяне на Рекламно- информационни елементи

20.00 лв.

46

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на

пътници

5.00 лв.

47

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

3,00 лв.

48

Издаване на разрешение за направление и извозване на строителни отпадъци и земни маси

25.00 лв.

49

Издаване на разрешение за кастрене и премахване на

растителност

А) 7.00 лв. За обикновена услуга- срок 30 дни

Б) 28,00 лв за бърза   услуга – срок 15 дни

50

Попълване данни в декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Отм. С Решение 146/31.03.2016г.

 

служебно

51

Издаване на удостоверение за платен данък върху

превозните средства

1,00 лв.

52

Транспортна услуга  Шкода- водоноска

2,00 лв./км +

50,00 лв/час

53

Транспортна услуга със ЗИЛ131

5,60лв/км +

25 лв./час

54

Снегопочистване

25 лв./час

55

Опесъчаване

60 лв./км

56

(изм.-реш. № 373/26.10.2017 г.) Услуга с храсторез

10 лв./час

57

Услуга с бензинова помпа

10 лв./час

58

Услуга с компресор и къртач

15.00 лв./час

59

Услуга с подвижна стълба

40.00 лв./час

Чл.45. се изменя, както следва

Чл.45.  Общинският  съвет  определя  следните  услуги  и  цените  за  тях разписани в Приложение 1, неразделна част от тази Наредба.

Става:

Приложение №1

Списък с видовете услуги и цени за тях

по ред

Вид услуга

Цена

1.

Копирни услуги за една страница

-едностранно

-двустранно

лв./стр.

0.25 лв.

0.35 лв.

2.

Тръжни книжа:

-за приватизация

-за отдаване под наем

-за продажба по ЗОС

-за процедури по ЗОП

-други процедури

На база калкулация за пълни разходи при изготвянето им

3.

Заверка на копие от актове, договори, заповеди,

решения, протоколи и други документи

2.00 лв./бр.

4.

Изготвяне на образец УП-2 и Обр.30

3.00 лв./бр.

5.

Становища за държавна приемателна комисия

20.00   лв./бр.

6.

За съгласуване и одобряване на частите на комплексен проект за инвестиционна инициатива

+ 30%  от  т.10

лв./бр.

7.

 За издаване на удостоверение по чл. 175, ал. 5, от ЗУТ, че е попълнен кадастралния план и е предадена екзекутивната документация

+   10%   от   т.10 лв./бр.

8.

Извадка от действащ устройствен план в цифров вид

7.00    лв./бр.

9.

За одобряване на подробен устройствен план (компленксен проект за инвестиционна инициатива)

+    30%    от    т.10

лв./бр.

10

За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по чл. 144 от ЗУТ, които са основание за издаване разрешение за строеж:

-сгради с РЗП  до 200 кв.м.

-сгради с РЗП над 200 кв.м.

 

0.80 лв./кв.м.

1.00 лв./кв.м

11

За издаване на удостоверение за търпимост на строеж

     30.00 лв./бр.

12

Удостоверение за реално обособени части на

сгради/чл.202 от ЗУТ/

10.00

лв./бр.

13

Удостоверение за отстояние на търговски обект от

здравно, детско и учебно заведение

10.00

лв./бр.

14

За регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V

 За строежи ІV категория:

-                     400.00 лв. /без ДДС/

 

  За строежи V категория:

-                     200.00 лв. /без ДДС/

 

 

 

15

За издаване на удостоверения за идентичност на урегуриран поземлен имот

10 раб.дни – 20.00 лв.

5 раб.дни – 30.00 лв.

2 раб.дни – 40.00 лв.

 

16

Становище на общинския експертен съвет

10.00 лв.

17

Услуга с багер

40.00 лв./час

18

Услуга с фадром

30.00 лв./час

19

Косене с коса

15.00 лв./дка

20

Услуга с косачка

12.00лв./дка

21

Бланки:

- разрешение за търговия

- молба за регистрация на търговски обект

4.00.лв.

5.00 лв.

22

(Отм.  с  решение  №167/29.01.2009  г.  Протокол

№23 на ОбС Априлци )

 

23

Издаване на удостоверение за частна ветеринарно-

5.00     лв.

 

медицинска практика

 

24

(Отм.  с  решение  №167/29.01.2009  г.  Протокол

№23 на ОбС Априлци )

 

25

Граждански ритуали в община Априлци

1.                      Ползване зала за граждански ритуали

2.                      Извън зала за граждански ритуали

80.00   лв.

120.00 лв.

26

 (отм.-реш. № 373/26.10.2017 г.)

 

 

27

Транспортна услуга с микробус Мазда

2.50 лв/км

28

Транспортна услуга с  УАЗ - автобус

1.95 лв/км.

29

Транспортна услуга с автомобил “Исузу”

3.60 лв/км.

30

Такса за добиване дърва за огрев на корен

9.60лв./курс

31

Транспортна услуга с ГАЗ 53/фекалка/

100.00 лв./курс

32

Транспортна услуга с ГАЗ 53 /самосвал/

2.50 лв./км

33

Транспортна услуга с Трактор Т-К 80

40.00 лв./час

34

Услуга с пътно-строителна машина Валяк

25.00 лв./час

35

(отм.-реш. № 373/26.10.2017 г.)

 

36

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на

недвижими имоти

 Обикновена услуга за 7 работни дни- 6.00 лв.;

Бърза услуга за 3 работни дни – 12,00 лв.

Eкспресна услуга–за

1  раб.  ден  –  30,00 лева

37

Издаване на удостоверение за декларирани данни

3.00 лв.

38

Издаване на удостоверение за платен данък върху

наследствата

1.00 лв.

39

Издаване на дубликат на квитанция за платени местни

данъци и такси

1.00 лв.

40

Изготвяне на разпечатка за задължение и издължени

суми

1.00 лв.

41

Изготвяне на заверени копия от данъчни декларации по

ЗМДТ

3.00 лв.

42

Заверка на Молба-Декларация за признаване право на

собственост върху недвижим имот чрез обстоятелствена проверка

1.00 лв.

43

Издаване на позволително за ползване на лечебни

растения

2.00 лв.

44

Услуга с линейка “Мерцедес”

0,90 лв/км

45

Издаване на разрешение за поставяне на Рекламно- информационни елементи

20.00 лв.

46

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на

пътници

5.00 лв.

47

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

3,00 лв.

48

Издаване на разрешение за направление и извозване на строителни отпадъци и земни маси

25.00 лв.

49

Издаване на разрешение за кастрене и премахване на

растителност

А) 7.00 лв. За обикновена услуга- срок 30 дни

Б) 28,00 лв за бърза   услуга – срок 15 дни

50

Попълване данни в декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Отм. С Решение 146/31.03.2016г.

 

служебно

51

Издаване на удостоверение за платен данък върху

превозните средства

1,00 лв.

52

Транспортна услуга  Шкода- водоноска

2,00 лв./км +

50,00 лв/курс

53

Транспортна услуга със ЗИЛ131

5,60лв/км +

25 лв./час

54

Снегопочистване

25 лв./час

55

Опесъчаване

60 лв./час

56

(изм.-реш. № 373/26.10.2017 г.) Услуга с храсторез

10 лв./час

57

Услуга с бензинова помпа

10 лв./час

58

Услуга с компресор и къртач

15.00 лв./час

59

Услуга с хидравлична стълба

40.00 лв./час

60

(Нова) Транспортна услуга с автобус „Ситроен” ОВ 4720 ВН

0,83 лв./ км.

61

(Нова) Транспортна услуга с автобус „Ивеко” ОВ 5965 ВН

0,83 лв./ км.

62

(Нова) Транспортна услуга със самосвал „Мерцедес” ОВ 3149 АХ

1,25 лв./ км.

63

(Нова) Транспортна услуга с „ГАЗ”53 специален (сметосъбирач) + контейнер ОВ 2538 АН

2,50 лв./ км. +

6,67 лв./ ден + контейнер

 

64

(Нова) Транспортна услуга с Микробус – товарен 409D ОВ 4570 ВН

0,83 лв./ км.

65

(Нова) Услуга с фугорез

 10,00 лв./ час

66

Издаване на разрешително за достъп до горски територии

 5,00 лв.

 

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"