Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обявление № 1459/15.09.2020 г. за допуснато  изработване на Проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлени  имоти с идентификатори 52218.547.675 и 52218.547.674, УПИ II-101 и „озеленяване“ в кв.49 и промяна на улична регулация между о.т. 11, през о.т.12  до о.т.13, кв. Видима, гр. Априлци
15.09.2020

Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 383/10.09.2020 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на Проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлени  имоти с идентификатори 52218.547.675 и 52218.547.674, УПИ II-101 и „озеленяване“ в кв.49 и промяна на улична регулация между о.т. 11, през о.т.12  до о.т.13, кв. Видима, гр. Априлци, с което:

Изработването на  проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се извърши при следните кумулативни условия:

  1. В проекта за изменение на плана за регулация да се предвиди обособяването на ПИ с идентификатори 52218.547.675 и 52218.547.674 в един урегулиран поземлен имот – УПИ II-674,675 като регулационните граници се поставят в съответствие с имотните граници. За новообособения урегулиран поземлен имот УПИ II-674,675 от кв.49 да се определи предназначение „за ниско жилищно застрояване“.

Да се премахне предвидената, но нереализирана в сроковете по чл.208 от ЗУТ улична регулация на задънена улица между о.т. 11, през о.т.12  до о.т.13, тъй като необходимостта от същата вече е отпаднала поради това, че всички урегулирани поземлени имоти са обслужени от съществуващите улици, които формират строителния квартал.
     2. В проекта за изменение на плана за застрояване да се предвиди запазване на съществуващото застрояване в новообразувания урегулиран поземлен имот, което е свободно разположено при спазени изисквания на чл.31, ал.1, т.1 от ЗУТ.

Застрояването да се определи с външни и вътрешни задължителни и ограничителни линии на застрояване, до които могат да се разполагат сградите при свободно застрояване при спазване на чл.31, ал.1, от ЗУТ.

Характерът на застрояването да бъде ниско – с височина до 10 м.

С проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се определи режим на устройство съобразно изискванията за устройство на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/  – чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ  при спазване на следните нормативи – плътност на застрояване - до 60%, интензивност на застрояване /Кинт/ - до 1,2 и минимална озеленена площ – 40%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"