Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обявление № 1429/11.09.2020 г. за допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66771.501.256, УПИ I-177, кв.32,   с. Скандалото, общ. Априлци
14.09.2020

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №  372/01.09.2020 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за изменение на  подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлен  имот с идентификатор  66771.501.256, УПИ I-177, кв.32,   с. Скандалото, общ. Априлци, с което:

  1. Изработването на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се извърши при следните кумулативни условия:

   1.1. В проекта за изменение на плана за регулация да се предвиди обособяването на ПИ с идентификатор 66771.501.256 в самостоятелен урегулиран поземлен имот – УПИ I-256 като  регулационните граници се поставят в съответствие с имотните му граници и уличната регулация се проведе по имотната граница на поземления имот, както и строителната граница на кв.32 се проведе по имотната граница на имот с идентификатор 66771.501.256.

За новообособения урегулиран поземлен имот УПИ I-256 от кв.32 да се запази предназначението по действуващия застроителен план на с. Скандалото, общ. Априлци - „за жилищно застрояване“.

1.2. В проекта за изменение на плана за застрояване да се предвиди свободно застрояване в новообособения урегулиран поземлен имот – УПИ I-256 от кв.32 по плана на с. Скандалото, общ. Априлци.

Застрояването да се определи с външни и вътрешни ограничителни линии на застрояване, до които могат да се разполагат сградите при свободно застрояване при спазване на чл.31, ал.1 и ал.3, от ЗУТ.

Характерът на застрояването да се запази ниско, с височина до 10 м.

С проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се определи режим на устройство съобразно изискванията за устройство на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/  – чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ  при спазване на следните нормативи – плътност на застрояване - до 60%, интензивност на застрояване /Кинт/ - до 1,2 и минимална озеленена площ – 40%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

 

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"