Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обявление № 1430/11.09.2020 г. за допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66771.27.35, с. Скандалото, общ. Априлци
14.09.2020

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №  371/01.09.2020 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлен  имот с идентификатор  66771.27.35, с. Скандалото, общ. Априлци, с което:

  1. Изработването на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се извърши при следните кумулативни условия:

1.1. В проекта за плана за регулация да се предвиди обособяването на поземлен имот с идентификатор 66771.27.35 в един самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ I-27.35, регулационните граници на който да се проведат по имотни граници съгласно чл.17, ал.1 от ЗУТ.

За новообособения УПИ I-27.35 да се запази предназначението за „ниско жилищно застрояване“ при спазване на изискванията на чл.19 от ЗУТ съгласно предвижданията на действащия ОУП на община Априлци.

1.2. В проекта на плана за застрояване да се предвиди свободно застрояване в новообособения урегулиран поземлен имот – УПИ I-27.35 в землището на с. Скандалото, общ. Априлци.

Застрояването да се определи с външни и вътрешни ограничителни линии на застрояване, до които могат да се разполагат сградите при свободно застрояване при спазване на чл.31, ал.1 и ал.3, от ЗУТ.

Характерът на застрояването да се запази ниско, с височина до 10 м.

С проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се определи режим на устройство съобразно изискванията за устройство на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/  – чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ  при спазване на следните нормативи:  плътност на застрояване - до 60%, интензивност на застрояване /Кинт/ - до 1,2 и минимална озеленена площ – 40%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"