Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
З А П О В Е Д № 194/19.04.2020 г. на кмета на община Априлци, относно възобновяваване  посещенията на деца в ДГ“Априлце“ от 26 май 2020 г.
19.05.2020

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местно самоуправление и местна администрация/ЗМСМА/, чл.65, ал.1, т.3 от Закон за защита при бедствия и чл. 63, ал. 4 и 6 от Закон за здравето, във връзка с Решение №235/14.05.2020 г.  на Министерски съвет, Заповед № РД-01-270/15.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването и прилежащите към нея Указания за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

 

Н А Р Е Ж Д А М :

На територията на община Априлци:

 

  1. Възобновяват се посещенията на децата в ДГ“Априлце“ от 26 май 2020 г. при спазване на Указания за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца, към заповед № РД-01-270/15.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Копие от заповедта да се изпрати на Директора на ДГ“Априлце“ – гр. Априлци  и кметските наместници в община Априлци.

Заповедта да се публикува за сведение на сайта на Община Априлци и др. информационни портали.


З А П О В Е Д № 194/19.04.2020 г. на кмета на община Априлци

Указания за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца, към заповед № РД-01-270/15.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"