Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.547.309, УПИ VII-418, VIII-417, X-418, XI-420 и IV-419 от кв. 79, кв. Видима
15.05.2019


О Б Я В Л Е Н И Е
№ 547
Априлци, 15.05.2019 г.
Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №159/13.05.2019г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.547.309, УПИ VII-418, VIII-417, X-418, XI-420 и IV-419 от кв. 79, кв. Видима, изменение на подробен устройствен план – план за регулация  между осови точки 142 през о.т.150, 152, 158 до о.т. 159 и отпадане на  предвидената през имота пешеходна улица, с което:
1. ПИ с идентификатор 52218.547.309 да се обособи в самостоятелен урегулиран имот УПИ VII-309, от кв.79, като  регулационните граници се поставят в съответствие с имотните граници
2. Изменение на ПУП – ПР между о.т.142 през о.т.150, 152, 158 до 159,  като се запази ширината на напречния профил на улицата по одобрен регулационен план от 8,0м  и отпадане на  предвидената през имота пешеходна улица.
3.За новообособеният  урегулиран поземлен имот УПИ VII-309, от кв.79 да се запази предназначението по действуващия регулационен план на гр.Априлци,кв.Видима - „за жилищно застрояване“, при спазване на следните нормативи - плътност на застрояване - до 60%, интензивност на застрояване /Кинт/ - до 1,2 и минимална озеленена площ - 40%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност. Изменението на плана за застрояване да предвиди свързано застрояване по границата с имот с иднетификатор 52218.547.308 при наличие на декларация от собственика му по чл.21,ал.5 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"