Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обявление № 278/10.02.2020 г. за допуснато  изработване на ПУП-ПРЗ на поземлени имоти с идентификатор 52218.544.83 и 52218.544.136 по КК на гр. Априлци, кв. Острец, стр. пол. "Маришница"
10.02.2020

            Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №40/10.02.2020г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлени имоти с идентификатори 52218.544.83 и  52218.544.136 по кадастралната карта на  гр. Априлци, кв. Острец, строителен полигон „Маришница”, област Ловеч от  които  се обособява  един  урегулиран поземлен имот – УПИ I-83,136, като външните регулационни линии се поставят по външните имотни граници и се определи предназначение „за курортни дейности “;

 За  новообразуваният урегулиран поземлен имот следва да бъде установен режим на застрояване съобразно изискванията за устройство и застрояване на територии за рекреационни дейности от разновидност „Курорт“ /Ок/  с устройствени показатели:  височина – до 10 м; плътност на застрояване – до 50%; коефициент на интензивност – до 1,5; минимална озеленена площ – 20%;  застрояване – свободно.

 

      Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"