Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Съобщение
23.12.2019

Уважаеми  граждани,

 

При извършване на плащания относно дължими местни данъци и такси следва да имате предвид, че:
Съгласно чл. 169, ал. 3а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ до заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид, установявани от общините /местни данъци и такси/, се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява. Поради това, направено плащане погасява първо най-старите неплатени задължения.
До образуване на изпълнително дело публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихви, разноски /чл. 169, ал. 1 от ДОПК/.
На основание чл. 169, ал. 8 от ДОПК след образуване на изпълнително дело ал. 3а не се прилага, като публичните вземания се погасяват в следната последователност: разноски, главница, лихви.
При наличие на няколко публични вземания, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, той може да заяви кое от тях погасява. В противен случай те се погасяват съразмерно. Това право се отнася до случаите, в които задълженията са от различен вид, но за една и съща година.

 

Горепосочената информация относно съдържанието на закона излагаме за Ваше улеснение и яснота при погасяване на задължения към Община Априлци.
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"