Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Съобщение за открита процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води
12.11.2019

Съобщение за открита процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез каптиран извор „КИ Глогът – ВиК Ловеч – Априлци”, с цел – Обществено питейно-битово водоснабдяване.

   В Община Априлци е постъпило Съобщение  по чл. 62а, ал.2  от Закон за водите,  от  Басейнова дирекция за управление на водите в „Дунавски район” - гр. Плевен,  относно подадено Заявление с вх. № РР-02-301/02.08.2019г. от  „ВиК” АД – гр. Ловеч и започнала процедура  по издаване на разрешително за водовземане от подземно водно тяло „Карстови води в Централен Балкан” с код  BG1G0000TJK045, чрез каптиран извор „КИ Глогът – ВиК Ловеч – Априлци”. Целта на водовземането е  - обществено питейно-битово водоснабдяване на гр. Априлци, с. Скандалото, с. Велчево, общ. Априлци и с. Гумощник, общ. Троян, обл. Ловеч.

   Заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешително или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.


Тук може да видите пълният на Съобщението от Басейнова дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен


   Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен, ул."Чаталджа" № 60
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"