Български пощи
FastPay
Профил на купувача
Отговор на зададени въпроси ОП Периодични доставки на хранителни продукти до детски и социални заведенията на територията на община Априлци за период от две години - 2018 г.
07.09.2018

Изх.№ 1158 / 07.09.2018 г.

ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
Относно: Отговор на зададени въпроси

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

В общинска администрация постъпиха въпроси относно справката за цените на артикулите, която трябва да бъде представена от „САПИ” ЕООД, цените трябва ли да са към датата на публикуване на процедурата или средномесечни, както пише в Образец № 2 на Ценовото предложение?
На страница № 8 /осем/, точка № 6 УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ се съдържа поставеното изискване от Възложителя за подготовката на Ценовото предложение, а именно: „Ценово предложение - Образец № 2. Към ценовата оферта се прилага, изготвена в пълно съответствие с образеца от документацията за участие попълнени съоветните образци към него в зависимост от обособената позиция за кояро се прави предложение. Участникът следва да приложи и бюлетин на САПИ ЕООД за регион Ловеч за средно-месечните цени на хранителните продукти към датата на обявяване на настоящата поръчка в АОП
В резултат на разговори със „САПИ” ЕОО, относно уточняване на изискваните артикули за доставка, правим следното детайлизиране на посочените по – долу продукти:

ТУК можете да прочетете пълния текст на Отговор на зададени въпроси Изх.№ 1158 / 07.09.2018 г.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"