Български пощи
FastPay
Заповеди
Заповед № 42 от 06.02.2018 г. за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 52218.513.113
06.02.2018З А П О В Е Д
№ 42
Априлци, 06.02.2018г.

остъпило е заявление с вх.АУ-03-03-1474/29.12.2017г. от Владимир Христов Владимиров – пълномощник на „ДМД Ауто”ЕООД, пълномощно с рег. №382/17.10.2017г. на Секретар на Община Априлци Ваня Маринова Иванова, собственик на ПИ 52218.513.113, съгласно н.а. №48, т.XI, д. №2257, вх. рег. №3257/2017 г. на Служба по вписванията гр.Троян, с което е поискано одобряване изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  за ПИ 52218.513.113 от кв.38  и промяна на  улична регулация от  О.Т.177 през О.Т. 180,182,183,184 до О.Т.185 по плана на кв.Зла река, гр. Априлци.
По действащият Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на гр.Априлци - кв. Зла река, част от  поземлен имот с идентификатор 52218.513.113, попада заедно с части от други имоти в урегулиран поземлен имот отреден  „За производствена зона” от кв.38, както и в част от съществуваща главна улица, а друга част се засяга от предвидена улична регулация между о.т.180 и о.т.182.
Регулационният план на гр. Априлци, одобрен със Заповед №912 от 22.10.1981 г. не е приложен по отношение на уличната регулация.
Това предвиждане на действуващия план не е приложено по отношение на уличната и дворищната регулация, поради което са налице условията на чл.208 от ЗУТ собственика да поиска изменение на плана за регулация и застрояване на основание  чл.134, ал.2, т.2.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, чл.134, ал.1,т.1,ал.2, т.2 от ЗУТ, Заповед №450/15.12.2017г. на Кмета на Община Априлци, Решение №374 от Протокол№34/23.11.2017г. на Общински съвет гр.Априлци, Решение №2 от Протокол №1/02.02.2018г. на ОЕСУТ при Община Априлци от ЗУТ и заявление с вх.АУ-03-03-1474/29.12.2017г. от Владимир Христов Владимиров – пълномощник на „ДМД Ауто”ЕООД, заинтересувано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ,

О Д О Б Р Я В А М :

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  за ПИ 52218.513.113, от кв.38  и промяна на  улична регулация от  О.Т.177 през О.Т. 180,182,183,184 до О.Т.185 по плана на кв.Зла река, гр. Априлци, с което:
1.Обособяването на ПИ с идентификатор 52218.513.113 в самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ IV-113 от кв.37, регулационните линии на който  се поставят в съответствие с имотните граници, като същият се отрежда “За производствени  и обществено-обслужващи дейности” и се предвижда свободно разположено, ниско етажно застрояване при спазване на изискванията на чл.35,ал.2 от ЗУТ.
2.Изменение на уличната регулация на част от улица с О.Т.177 през О.Т.180,182,183,184 до О.Т.185 по плана на гр.Априлци, кв.Зла река, като се премахва участъка от о.т.180 до о.т.182 и се проектира улица, която е съобразена с трасето на съществуващата главна улица между о.т.180 и о.т.185, при което за частта от ПИ с идентификатор 52218.513.118, попадаща в строителните граници на гр.Априлци  се обособява УПИ V-118 от кв.37, като същият се отрежда „За производствени и обществено обслужващи дейности” и се предвижда свободно разположено, ниско етажно застрояване при спазване на изискванията на чл.35,ал.2 от ЗУТ.
3. За останалите поземлени имоти засегнати от изменението на уличната регулация  се запазва предвиждането по действащ ПУП-ПРЗ поради липса на условия за обособяването им в урегулирани поземлени имоти за застрояване, по зелените, червените и лилави линии, надписи и означения, съгласно приложения проект, който е неразделна част от заповедта.

Заповедта подлежи на обжалване на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаването и пред Административен съд-гр.Ловеч, чрез Кмета на Община Априлци


КМЕТ:………………………
/Д-р Младен Пелов/

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"