Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Допуснато изработване на ПУП - ПРЗ за за част от ПИ 52218.545.2 ,с проектен ПИ 52218.545.182
08.05.2019
О Б Я В Л Е Н И Е
№521
Априлци 08.05.2019г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №139/07.05.2019г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за част от поземлен имот с идентификатор 52218.545.24, с проектен идентификатор 52218.545.182 и обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ I-182. Останалата част от имота с проектен идентификатор 52218.545.183 и целия поземлен имот с идентификатор 52218.545.25 да се обособи друг самостоятелен урегулиран поземлен имот–УПИ II-183,25.

  1. За новообразувания УПИ I-182 и II-183,25 в строителен полигон „Боголонта“, кв. Острец, гр. Априлци да се определи режим на устройство и застрояване съгласно изискванията на чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/ при спазване на следните нормативи съгласно чл.19, ал.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ: височина на застрояване – до 10м, плътността на застрояване до 60%, интензивност на застрояване – до 1,2 и площ за озеленяване - минимум

 Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

КМЕТ:………/ П /………………
/Д-р Младен Пелов/

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"