Български пощи
Новини и съобщения
Конкурс длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” в община Априлци
02.02.2018ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Община Априлци със седалище и адрес на управление: гр. Априлци, ул. Васил Левски № 109
На основание 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 38/02.02.2018г. на Кмета на Община Априлци обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:
1.    Конкурсът се обявява за длъжността:
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” в община Априлци
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
-    Минимална образователно-квалификационна степен – магистър по специалност - Икономика , Финанси, Счетоводство;
-    Професионален опит – 4 години;
-    Минимален ранг за заемане на длъжността – IIІ младши;
-    Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 510 лв. съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-    Компютърна компетентност: работа с офис пакет за Windows и Internet;
-    Детайлно познаване и ползване на действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността на Общинска администрация – гр. Априлци;
-    Организационни и аналитични умения;
4. Специфични изисквания за длъжността, предвидени в специални нормативни актове:
- Кандидатите следва да отговарят на изисквания за заемане на длъжността, определени в чл.7 от Закона за държавния служител;
5.    Начин на провеждане на конкурса:
-    Решаване на тест върху въпроси, свързани с устройството и   функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността;/или
-    Защита на концепция за стратегическо управление
на тема: „Управление и организация на дейността на дирекция "Финансово-стопански дейности и административно, правно и информационно обслужване "
-    Интервю
6.    Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса съгласно Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители:
-    Заявление за участие в конкурса приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ( по образец );
-    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни   служители ( по образец );
-    Автобиография ( CV );
-    Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен и за допълнителна квалификация и правоспособност;
-    Свидетелство за съдимост;
-    Медицинско свидетелство;
-    Копие от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка (ако има такъв);
-    Копие от сертификат за компютърна грамотност ( ако има такъв );
-    Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
9.    Място и срок за подаване на документи за участие:
-    Документите трябва да бъдат преставени в “Общински център за информация и услуги на гражданите” намиращ се на I етаж в сградата на Община Априлци, ул. “Васил Левски” № 109 от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
10. Общодостъпното място на което ще се публикуват списъците или други съобщения във връзка с конкурса е таблото за обяви и съобщения в “Общинския център за информация и услуги на гражданите” намиращ се на I етаж в сградата на Общинска  администрация – гр. Априлци, ул. “Васил Левски” № 109 и страницата на община Априлци  www. obshtina-apriltsi.com
11. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
-    Отговаря за организацията, ръководството, координацията и контрола на работата на Дирекция „Финансово-стопански дейности, административно, правно и информационно обслужване”, които са определени в съответствие със специалните законови и подзаконови актове, както и утвърдените от Общинския съвет и кмета на общината правилници, наредби, разпореждания, заповеди и решения.
12. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 510 лв. съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация


Кмет на Община Априлци: ..... /П/......
/д-р Младен Пелов/

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"