Български пощи
FastPay
Профил на купувача
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
31.05.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
 
ОТНОСНО: Провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на фабрично нов комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Априлци”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на чл. 57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участници в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на фабрично нов комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Априлци” ще се проведе на 02.06.2017 г. /Петък/ от 11:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Априлци, гр.Априлци, ул."Васил Левски " № 109;

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"