Български пощи
Новини и съобщения
Публичен търг на 05.10.2017 г. за отдаване под наем на необходими технологични части от ретланслаторна мачта с идентификатор 52218.479.63.2 и части от сграда с идентификатор 52218.479.63.1
26.09.2017


ОБЯВА
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.70, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 349/29.07.2017 г. на Общински съвет - Априлци
Ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на три обособени позиции /ОБП/: /ОБП№1/, /ОБП№2/ и /ОБП№3/  представляващи необходимите  технологични части от ретланслаторна мачта с идентификатор 52218.479.63.2 и част от сграда за: /ОБП№1 – в размер на 5,4 кв.м./, /ОБП№2 – в размер на 8 кв.м./ и /ОБП№3 – в размер на 3,5 кв.м./ с идентификатор 52218.479.63.1, за монтаж и експлоатация на електронно съобщителни съоръжения и оборудване, излъчване и пренос на радио и телевизионни програми, построени в застроен не урегулиран поземлен имот, с идентификатор 52218.479.63, с ТПТ “Земеделска”, с НТП “За съоръжение на електропровод”, с площ от 222  кв.м., по КККР на гр. Априлци, кв. Център, м.”Свинова поляна”, актувани с акт за публична общинска собственост № 163/31.03.2017 г.  
Определената от Общински съвет Априлци начална тръжна месечна наемна цена е в размер на:
-    За ОБП№1 -  401.00 /Четиристотин и един/ лева без ДДС
-    За ОБП№2 -  133.00 /Сто тридесет и три/ лева без ДДС
-    За ОБП№3 -  213.00 /Двеста и тринадесет/ лева без ДДС
Тръжната документация ще се заплаща в касата на Общински Център за информация и услуги на първи етаж в сградата на Община Априлци или по банкова сметка на община Априлци Търговска Банка „ОББ” – клон Априлци, (IBAN) BG84UBBS 80 02 84 41 10 48 10, банков код UBBSBGSF, код на плащане 44 70 00 срещу 20.00 /Двадесет/ лв. без ДДС, в срок до 15.00 часа на 04.10.2017 г., включително.
Оглед на обектите ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 15.30 часа на 04.10.2017 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.
Депозитната вноска за участие в публичния търг в размер на 100,00 /Сто/ лева за всеки отделен обект ще се внася по банкова сметка на община Априлци в Търговска Банка „ОББ” – клон Априлци, (IBAN) BG59UBBS 80 02 33 00 28 47 10, банков код UBBSBGSF, в срок до 16.00 часа на 04.10.2017 г., включително.
Предложенията за участие в публичния търг ще се подават в Общински център за информация и услуги на гражданите, в срок до 16.30 часа на 04.10.2017 г., включително.
Публичния търг ще се проведе на 05.10.2017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Априлци.
При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 19.10.2017 г., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация, ще се извършва до 15.00 часа, огледа на обектите до 15.30 часа, внасянето на депозита до 16.00 часа, а подаването на предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване до 16.30 часа на 18.10.2017 г., включително.

Тръжна документация за участие в публичния търг ТУК
 
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"