Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Съобщение до хотелиерите на територията на Община Априлци
05.07.2019

Уважаеми хотелиери,

Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) е система, която свързва в реално време регистрите на местата за настаняване с Министерството на туризма, НАП, МВР, НОИ и общините. ЕСТИ не е публична, до нея имат достъп само оторизирани потребители от изброените по – горе. Целта на системата е да облекчи въвеждането и обработката на данни от различните регистри. Осигурени са различни начини за подаване на данни към системата, първият е система към система, втория начин е чрез файлове, а третия е с уеб интерфейс, за които е необходимо да имате браузър и достъп до интернет.
Във връзка с необходимостта от попълването на данни в ЕСТИ от регистрите на настанени туристи, водени от хотелиерите на община Априлци, Ви информираме, че на страницата на Министерството на туризма (МТ) http://www.tourism.government.bg вече са публикувани видео обучения и ръководства за потребителите (местата за настаняване), информация относно интернет достъпа до ЕСТИ – https://esti.tourism.government.bg и формулярите – заявления за създаване на потребителско име и парола за достъп до ЕСТИ.
За улеснение на хотелиерския бранш, МТ осигурява възможност за регистрация в тестовата среда на системата, която не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалности, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа с системата. Адресът на тестовата система е https://estitest.tourism.government.bg.
От наше име и от името на МТ, апелираме да предприемете необходимите действия за подаване на заявки за регистрация в ЕСТИ и да се съобразите с изискванията на действащата законова уредба. Също така, молим след получаване на достъп до ЕСТИ да започнете своевременно да подавате данни през системата.
Гратисният период в който следва да постъпи информация за всички места за настаняване на територията на общината е до 1 октомври 2019 г. Санкции през този период няма да се налагат. След изтичане на гратисния период според закона, за неподаване на данни в ЕСТИ глобите варират от 1000 до 3000 лв. При повторно нарушение санкцията става двойна, а при трето ще се пристъпва към заличаване и отнемане на категоризацията.

Видео обучения за работа с Единна система за туристическа информация:
Видео 1 
Видео 2
Видео 3
Видео 4
Видео 5

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"