Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато изработване изменение на ПУП – ПРЗ за урегулирани поземлени имоти УПИ I-546.461 и УПИ X-546.301 от кв.50 по плана на кв.Острец
13.07.2017


 О Б Я В Л Е Н И Е

№ 864
Априлци, 13.07.2017 г.Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №262/07.07.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване   изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани  поземлени имоти УПИ I-546.461 и УПИ X-546.301 от кв.50 по плана на кв.Острец, гр.Априлци с което: УПИ I-546.461, отреден за „Дом за стари хора“  и УПИ X-546.301 с предназначение за  „Жилищно строителство” се урегулират в един самостоятелен  поземлен имот с номер I-461.301, в кв.50 по плана на кв.Острец,гр.Априлци, с предназначение „За дом за стари хора”. със следните нормативи на застрояване: височина на застрояване – до 10м, плътността на застрояване да не надвишава 30%, интензивностт на застрояване – до 1,2 и площ за озеленяване - минимум 40%, начин на застрояване – свободно разположено в урегулирания поземлен имот.

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ ....../ П /.........
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"