Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обявление за допуснато  изменение на ПУП-ПР на поземлен имот с идентификатор 10567.501.48
10.01.2020

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 53
Априлци, 10.01.2020г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №04/03.01.2020г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изменение на подробен устройствен план-план за регулация на поземлен имот с идентификатор 10567.501.48, с което вътрешните регулационни линии на урегулирания поземлен имот да бъдат поставени в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 10567.501.48 по кадастралната карта на  с. Велчево, община Априлци.

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

 

 ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ

Кмет на Община Априлци

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"