Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот
01.10.2019

Обява

 

Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 52218.542.260, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП “Незастроен имот за жилищни нужди”, с площ от 228 кв.м., по действащата КККР на гр.Априлци, община Априлци, област Ловеч актуван с акт за частна общинска собственост с № 2456 от 08.05.2019 г.

Начална тръжна цена на описания недвижим имот е в размер на 4220,00 /Четири хиляди двеста и двадесет / лева.

Стъпката за наддаване е в размер на 210,00 /Двеста и десет/лева.

Тръжната документация ще се закупува от касата на Общински Център за информация и услуги на първи етаж в сградата на Община Априлци срещу 10.00 лв. в брой без ДДС, в срок до 14.00 часа на 09.10.2019 г., включително.

Оглед на недвижимия имот ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 14.30 часа на 09.10.2019 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в публичния търг в размер на 250,00 /Двеста и петдесет/ лева , да се внася по банкова сметка на община Априлци в Търговска Банка „ДСК” ЕАД, (IBAN) BG82STSA 93 00 33 00 28 47 10 банков код STSABGSF в срок до 16.00 часа на 09.10.2019 г., включително.

Предложенията за участие в публичния търг ще се подават в Общински център за информация и услуги на гражданите, в срок до 16.30 часа на 09.10.2019 г., включително.

Публичния търг ще се проведе на 10.10.2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Априлци.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 17.10.2019 г., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация, ще се извършва до 14.00 часа, огледа на недвижимия имот до 14.30 часа, внасянето на депозита до 16.00 часа, а подаването на предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване до 16.30 часа на 16.10.2019 г., включително.

Тръжна документация-ТУК

Допълнителна информация на тел. 06958 / 22 22 “Общински имоти”
 
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"