Български пощи
Новини и съобщения
ОБЯВЛЕНИЕ за допуснато изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.539.20
04.07.2017


О Б Я В Л Е Н И Е
№ 812
Априлци, 04.07.2017 г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/съобщава, че със Заповед №257/03.07.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване   на подробен устройствен план– план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлен  имот с идентификатор 52218.539.20,  да се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ  I-539.20, с предназначение  „За  жилищно строителство”, при спазване на изискванията за устройство и застрояване на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/  с показатели:  височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;  застрояване – свободно.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ ....../ П /........
Кмет на Община Априлци


*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"