Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Допуснато изменение наПУП-ПРЗ за ПИ 52218.548.55, УПИ III и IV, кв.81, кв. Видима
15.05.2019


О Б Я В Л Е Н И Е
№ 546
Априлци, 15.05.2019 г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №160/13.05.2019г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.548.55, УПИ III и IV, кв.81, кв. Видима, гр. Априлци, изменение на плана за регулация за улица между о.т. 216 до о.т. 218 и промяна предназначението на част от имот с идентификатор 52218.548.55, предвиден в подробния устройствен план за озеленени площи, които не са реализирани, с което:
1. ПИ с идентификатор 52218.548.55 да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ III-55 от кв.81, по плана на кв.Видима, гр.Априлци, като  регулационните граници се поставят в съответствие с имотните граници.
2. Изменение на ПУП – ПР на уличната регулация между о.т 216 до о.т. 218,  като се запази ширината на напречния профил на улицата по одобрен регулационен план от 5,0м, същата се съобрази с трасето на съществуващата улица и с имотните граници на поземлените имоти, които се обслужват от нея, както и промяна предназначението на част от ПИ 52218.548.55 предвиден в подробния устройствен план за озеленени площи, които не са реализирани.
3.За новообособеният  урегулиран поземлен имот УПИ Ш-55, кв.81 се запази предназначението по действуващия регулационен план на гр.Априлци,кв.Видима - „за жилищно застрояване“, при спазване на следните нормативи - плътност на застрояване - до 60%, интензивност на застрояване /Кинт/ - до 1,2 и минимална озеленена площ - 40%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"