Български пощи
FastPay
Обява 00016-2019-0003


ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
"СМР за ремонт на храм "Свети Илия", гр.Априлци, кв.Зла река"

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "СМР за ремонт на храм "Свети Илия", гр.Априлци, кв.Зла река"" - Публикувана на 27.05.2019 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 28.05.2019 г.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕТО НА ОФЕРТИ:
Образец № 1 - Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител;
Образец № 2 - Представяне на участника;
Образец № 3 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП;
Образец № 4 - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 - 6 от ЗОП;
Образец № 5 - Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.96а от ППЗОП за съответствие с критериите за подбор;
Образец № 6 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
Образец № 7 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
Образец № 8 - Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специалните условия за изпълнение на поръчката;
Образец № 9 - Техническо предложение;
Образец № 10 - Ценово предложение;
Образец на Количествено - стойностна сметка
ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор за СМР - Публикуван на 27.05.2019 г.
Разяснения по документация за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “СМР за ремонт на храм "Свети Илия", гр.Априлци, кв.Зла река” - Публикуван на 20.06.2019 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за СМР за ремонт на храм "Свети Илия", гр.Априлци, кв.Зла река- Публикуван на 27.06.2019 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"