Български пощи
FastPay
Обява 00016-2018-2


ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
"Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Априлци, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група"

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Априлци, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група“ - Публикувана на 25.05.2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 25.05.2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки - Публикуванo на 04.06.2018 г.
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Публикуванa на 04.06.2018 г.
ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Изисквания и указания към участниците при провеждане на процедура за събиране на оферти с обява - Публикувани на 25.05.2018 г.
Образeц № 1 - СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА;
Образeц № 2 - Представяне на участника
Образeц № 3 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП
Образeц № 4 - Декларация за участие/неучастие на подизпълнители;
Образeц № 5 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – (когато е приложимо);
Образeц № 6 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
Образeц № 7 - ДЕКЛАРАЦИЯ – СПИСЪК на основни договори за доставки, сходни с предмета на поръчката
Образeц № 8 - Предложение за изпълнение на поръчката
Образeц № 9 - Ценово предложение
Подробна справка за употребената електроенергия по видове и отделни обекти през 2017 г. - Приложение № 1 и Приложение № 2
Проект на договор за доставка на активна електрическа енергия ниско напрежение - Публикуван на 25.05.2018 г.
Разяснения по документация за участие;

НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Априлци, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група” - Публикуван на 14.06.2018 г.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И УЧАСТИЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА - Публикуван на 05.07.2018 г.

Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;




Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"