Български пощи
ПРОЕКТ

„НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

ДОГОВОР ЗА - Публикувано на ....... .2018 г.
Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - Публикувано на .... .2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - Публикувано на ..... .2018 г.
Протокол 1 - Публикувано на ..... .2018 г.
Протокол 2 - Публикувано на ..... .2018 г.
Решение № ... от .... .2018 г. на ................ за класиране на участниците процедура за възлагане на обществена поръчка чрез ................ с предмет: „ .... ".
1. Предварително обявление;
НЕ
2. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на ..... .2018 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на ..... .2018 г.
3. Документация за участие в процедура;
Документация за участие - Публикувано на ..... .2018 г.
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
Образeц № 1 -
Образeц № 2 -
Образeц № 3 -
Образeц № 4 -
Образeц № 5 -
Образeц № 6 -
Проект на договор
4. Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
5. Разяснения по документация за участие;
НЯМА
6. Друга полезна обща информация:
Лице за контакти:
Телефон:
Факс:
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641
Електронен адрес:

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"