Български пощи
05369-2019-0001

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Изпълнение на СМР за основен ремонт за реиновация на интериора на сградата на НЧ „Светлина – 1895“ – гр. Априлци”

Предварително обявление;
НЕ
Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 14.02.2019 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 14.02.2019 г.
Документация за участие в процедура;
Документация за участие - Публикуванa на 14.02.2019 г.
Образци към документацията за участие;
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – във PDF формат
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – във XML формат
Количествено - стоностна сметка - КСС (във формат Excel);
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ - Част "Архитектура"
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ - Част "ВиК"
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ - Част "Електро"
ЧЕРТЕЖИ 
1/3- Архитектура основно ниво
2/3- Архитектура основно ниво
3/3- Архитектура второ ниво
1/2  - ВиК Сутерен
2/2  - ВиК Основно ниво
1/3- Електро Сутерен
2/3- Електро основно ниво
3/3- Електро второ ниво
Решение за промяна и променена документация за участие;

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) - Публикуванo на 13.03.2019 г.
Разяснения по документация за участие;
Отговор на зададени въпроси 1 - Публикуванo на 13.03.2019 г.
Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на ........2019 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за СМР "Изпълнение на СМР за основен ремонт за реиновация на интериора на сградата на НЧ „Светлина – 1895“ – гр. Априлци“ - Публикуван на ......2019 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА

Решение № 295 от 31.08.2018 г. на Кмета на Община Априлци за класиране на участниците процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.„Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци - Публикувано на 04.09.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕЛОЖЕНИЯ - Публикувано на 21.08.2018 г.
1. Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, назначена със Заповед № 259/ 01.08.2018 г. на Кмета на Община Априлци, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци, община Априлци“, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП - Публикуван на 10.08.2018 г.
Протокол 2 от заседание на комисията, назначена със Заповед № 259/ 01.08.2018 г. на Кмета на Община Априлци, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци, община Априлци“ - 04.09.2018 г.
Протокол 3 от заседание на комисията, назначена със Заповед № 259/ 01.08.2018 г. на Кмета на Община Априлци, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци, община Априлци“ -  04.09.2018 г.


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"