Български пощи
Oбява 00016-2017-3Строителни и монтажни работи за саниране на сградата на СУ „Васил Левски” – гр.Априлци

ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “СМР за саниране на сградата на СУ „Васил Левски” – гр.Априлци”   

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "СМР за саниране на сградата на СУ „Васил Левски” – гр.Априлци“
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕТО НА ОФЕРТИ:
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Образец № 1 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;
Образец № 2 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;
Образец № 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител;
Образец № 4 - Количествено - стойностна сметка

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор за СМР

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"