Български пощи
Обява 00016-2016-5

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png

ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град Априлци”  
_________________________________________________________________________________________________________
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки - 03.11.2016 г. 
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 03.11.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП -
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град Априлци“
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Образец № 1
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Образец № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител
Образец № 2.1 КСС за Обект: "Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град Априлци"
Проект на договорПотърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"