Български пощи
Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет

„Възстановяванена три броя водостоци по пътя гр. Априлци, махала "Свинова поляна",обект " Укрепване на ската над имот № 52 на ул. "Русалийскипроход" и обект "Аварийно възстановителни работи  по укрепване на отсечка от ул."Русалийски проход" в гр. Априлци, община Априлци”

Проектът е финансиранот Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерскисъвет.

 

Одобрен проект:" Укрепване на ската над имот № 52 на ул."Русалийски проход", гр. Априлци

Основната цел на проекта е предприемане на дейности за предотвратяване на активиране на свлачищни процеси на ул. „Русалийски проход“,гр. Априлци.

Дейностите по проектавключват:

1.     1.Изкоп с багер и ръчен по скат;

2.     2.Прехвърляне на земни почви;

3.     3.Направа на кофраж за армиран бетон;

4.Полагане бетон кл. В15, филцов подложен, на армиран бетон,кл. В20 за фундамент и на армиран филцов бетон, кл. В20 за стени;

5.     5.Обратен насип на чакъл и земни маси;

6.     6.Уплътняване на земни маси и чакъл

Бюджет на проекта:208 007.52 лв. с вкл. ДДС.

Продължителност напроекта: 2014 г.

Изпълнението на проектите ще доведе до укрепване на пътнотоплатно с изграждане на стоманобетонова подпорна стена.

________________________________________________________________________________

„Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения от притоци на р. Видима в урбанизирана територия на кв. Видима, гр. Априлци”


Проектът е финансиран от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Основната цел на проекта е предотвратяване на вредното въздействие на водите на р. Видима. Изпълнението на проекта ще доведе до почистване на речното корито на реките Стърна река и Габровница от наноси и замърсявания и изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения.

Терени: гр. Априлци, кв. Видима, р. Габровница – след моста на ІV – то класен път LOV 1001 до детска градина и р. Стърна река – след моста на   ІV – то класен път LOV 1001.Дейностите по проекта включват:
1.    Река Стърна река:
•    Почистване и профилиране на речното корито преди и след съоръжението;
•    Изграждане на укрепителна стена от габиони ;
•    Отводняване на бреговата зона чрез отвеждане на повърхностни води и свободно оттичане на подпочвени води;
•    Изграждане на предпазен стоманобетонов праг;
2.    Река Габровница:
•    Изграждане на укрепителна конструкция, състояща се от габиони;
•    Отводняване на бреговата зона чрез отвеждане на повърхностни води и създаване на възможност за свободно оттичане на подпочвени води;

Бюджет на проекта: 212 748.35 лв. с вкл. ДДС.
Продължителност на проекта: 2013 г.

С реализацията на проекта ще се укрепи онази част от реката, която засяга прилежащите имоти и сервитутната ивица на ІV – то класен път LOV 1001 и гарантира нормалната му експлоатация.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"