Български пощи
ПП-2013-4

BG-Априлци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Априлци, област Ловеч, ул. Васил Левски № 109, За: Станислава Нанкова - Директор дирекция "УТОСЕ", Марко Пенов - гл. експерт "Общинска собственост", Р. България 5641, Априлци, Тел.: 0695822 22, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 0695822 85

Място/места за контакт: 0695822 22

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www .obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-497-publichna_pokana_za_ko.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за подготовка, комплектоване на проектно предложение „Реконструкция, доизграждане и оборудване на база за спорт и отдих в община Априлци“ по 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” на ПРСР 2007-2013 г, разработване на документации за участие в процедури за възлагане на обществена поръчка и последващо управление на проект. Изпълнителят следва да извърши: 1. Изготвяне на Заявление за кандидатстване по мярка 321 на ПРСР 2007-2013 г. и комплектване на проектно предложение; 2.Изработване на процедури по ЗОП за избор на изпълнители след одобрението на инвестиционно предложение „Реконструкция, доизграждане и оборудване на база за спорт и отдих в община Априлци“ 3.Мониторинг и управление на проекта след одобрението му – от започване на дейността по договор между община Априлци и ДФ „Земеделие”, което включва следните дейности: -Да извършва посещение на място, с цел наблюдение и информиране за текущото състояние на всеки обособен етап от изпълнението на проекта; -Изготвяне на доклад за текущото състояние на всеки обособен етап от изпълнението на проекта; -Извършване на проверка за коректност, валидност и надежност на изготвените и получении документи от Възложителя, в т.ч техническа документация и разходно-оправдателни документи; -Обезпечаване на своевременната идентификация на потециалните проблеми и трудности при изпълнение на проекта; -Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта. -Комплектоване на пакета от документи към заявката за окончателно плащане и изготвянето й.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79000000

Описание:

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят следва да извърши: 1. Изготвяне на Заявление за кандидатстване по мярка 321 на ПРСР 2007-2013 г. и комплектване на проектно предложение; 2.Изработване на процедури по ЗОП за избор на изпълнители след одобрението на инвестиционно предложение „Реконструкция, доизграждане и оборудване на база за спорт и отдих в община Априлци“ 3.Мониторинг и управление на проекта след одобрението му – от започване на дейността по договор между община Априлци и ДФ „Земеделие”, което включва следните дейности: -Да извършва посещение на място, с цел наблюдение и информиране за текущото състояние на всеки обособен етап от изпълнението на проекта; -Изготвяне на доклад за текущото състояние на всеки обособен етап от изпълнението на проекта; -Извършване на проверка за коректност, валидност и надежност на изготвените и получении документи от Възложителя, в т.ч техническа документация и разходно-оправдателни документи; -Обезпечаване на своевременната идентификация на потециалните проблеми и трудности при изпълнение на проекта; -Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта. -Комплектоване на пакета от документи към заявката за окончателно плащане и изготвянето й.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. Априлци

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: а) Общият оборот за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012) да бъде не по-малко от 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева без ДДС, в зависимост от датата на която е регистриран и е започнал дейността си; В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изискването за оборот се прилага спрямо обединението (консорциум и др.) като цяло. Когато участникът предвижда осъществяването на определени дейности от подизпълнители, изискването за минимален оборот се прилага за всеки подизпълнител пропорционално на стойността на услугите, които той ще извършва. Обстоятелствата по тази точка се удостоверяват от участниците с декларация по образец и заверени копия от отчетите за приходи и разходи за 2010, 2011 и 2012 г. В случай че участникът е регистриран в Търговския регистър и е публикувал отчетите, като част от Годишния финансов отчет, тези копия не се изискват. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участника: а.) Участниците трябва да са изпълнили най-малко по 3 (три) договора с предмет консултантски услуги – за изготвяне на процедури по ЗОП, за мониторинг, и/или управление, и/или отчитане на проекти, финансирани изцяло или частично със средства от ЕС и/или държавния бюджет на Р България, и/или други донорски програми, и/или други финансови източници., през последните 3 приключени финансови години - 2010, 2011 и 2012. Доказва се с Списък с договорите-Образец № 9 като към него се прилагат Референции за добро изпълнение. б.) За изпълнение на настоящата поръчка кандидатът трябва да предложи следните специалисти: Специалист 1 – Ръководител: Квалификации и умения: • Висше образование с минимална образователна степен „магистър”, в професионално направление от област „ Право ”; Специфичен професионален опит • Да притежава минимум 2 год. опит в подготовка/изпълнение/мониторинг на проекти, финансирани по програми на ЕС или други донорски/финансови органи. Специалист 2: Счетоводител: Квалификации и умения: • Висше образование с минимална образователна степен „магистър", по една от следните специалности: счетоводство и контрол/икономика/финанси; Специфичен професионален опит • Да притежава минимум 3 год. опит в подготовка/изпълнение/мониторинг на проекти, финансирани по програми на ЕС или други донорски/финансови органи. Специалист 3: Експерт „Строителство”: Квалификации и умения: • Висше образование с минимална образователна степен „магистър", в професионално направление строителен инженер”; При участието на обединение, което не е юридическо лице, изискванията се прилагат за обединението като цяло. При посочване на участие на подизпълнители изискванията към тях се отнасят съобразно вида и дела на тяхното участие. Доказва се със Списък на членовете на екипа, отговорен за изпълнението на поръчката-Образец № 10, придружен от копия от дипломи, копия от трудови книжки, референции от работодатели/възложители и всякакви други подходящи документи, доказващи образованието, квалификацията и професионалния опит на членовете на екипа, отговорен за изпълнението на поръчката;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена; 2. Срок за изработване на Заявление и комплектоване на проектно предложение;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/07/2013

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"