Български пощи
ПП1-2013BG-Априлци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Априлци, квартал Център, ул."Васил Левски" № 109, За: Станислава Нанкова-Директор д-я "УТОСЕ",Марко Пенов - Главен експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-467-izbor_na_izpylnitel_z.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за извършване на проектантски услуги за изработване на инвестиционен проект за строеж: „Реконструкция на улична мрежа – гр.Априлци”. Целта на проектната разработка по част „Пътна” е да се предложи решение за реконструкция на уличните настилки и тротоарите, с което се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни води. Проектното решение следва да осигури изпълнението на СМР, без да се нанасят щети на съседните имоти и околната среда от натрупване на строителни и битови отпадъци по време на реализацията на проекта. Инвестиционният проект е необходимо да предвиди по възможност изпълнението на СМР със съвременни техники и технологии и материали, което да гарантира качество и сигурност при строителството и експлоатацията на строежа. Проектирането е във фаза Технически проект.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000, 71322000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране 
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Улиците, реконструкцията на които е включена за проектиране, се намират на територията на град Априлци и са както следва: - ул.„Младост”, кв. Видима, от км 0+000 до км 1+800 - ул.„Радевска”, кв. Зла река от км 0+000 до км 0+400 - ул.„Стефан Пешев”, кв. Зла река от км 0+000 до км 0+270 - ул.„Пастуханска”, кв. Зла река от км 0+000 до км 0+270 - ул.„Ново село”, кв.Ново село от км 0+000 до км 0+400 - ул.„Вълко Йонков”, кв. Ново село от км 0+000 до км 0+400 - ул.„Хризантема”, кв. Ново село от км 0+000 до км 0+500 - ул.„Търговска”, кв. Ново село от км 0+000 до км 0+150 - ул.„Драгньо Стойчев”, кв. Ново село от км 0+000 до км 0+220 - ул.„Чуклата”, кв. Ново село от км 0+000 до км 0+300 - ул.„Отдих”, кв. Острец от км 0+000 до км 0+900 Обща дължина: 5610 м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Априлци

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: а) Общият оборот за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012) от проектиране да бъде не по-малко от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева без ДДС, в зависимост от датата на която е регистриран и е започнал дейността си; В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изискването за оборот се прилага спрямо обединението (консорциум и др.) като цяло. Когато участникът предвижда осъществяването на определени дейности от подизпълнители, изискването за минимален оборот се прилага за всеки подизпълнител пропорционално на стойността на услугите, които той ще извършва. Обстоятелствата по тази точка се удостоверяват от участниците с декларация по образец и заверени копия от отчетите за приходи и разходи за 2010, 2011 и 2012 г. В случай че участникът е регистриран в Търговския регистър и е публикувал отчетите, като част от Годишния финансов отчет, тези копия не се изискват. б). Валидна застраховка “Професионална отговорност” за времето на изпълнение на поръчката. Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, това изискване се прилага поотделно спрямо всяко физическо или юридическо лице, което участва в обединението. Когато участникът предвижда осъществяването на определени дейности от подизпълнители, това изискване се отнася и поотделно за всеки подизпълнител. 2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участника: а.) Участникът следва за последните 3 години (2010, 2011 и 2012) да е изпълнил проектиране на обект или обекти на обща стойност не по - малка от 100 000 лева (сто хиляди) лева без ДДС (за ремонт и/или рехабилитация, и/или ново строителство на пътища, улици и др. Попадаща в транспортната инфраструктура съгласно Наредна № 1 за Номенклатурата на видовете строежи). б. Участникът следва да разполага с екип, който ще отговаря за изпълнение на обществената поръчка включващ: а) Проектант по част “Пътна”–1 човек: б) Инженер геодезист – 2 човек: в) Инженер „В и К” – 1 човек Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, това изискване се прилага за обединението като цяло. Когато участникът предвижда осъществяването на определени дейности от подизпълнители, това изискване се прилага съответно за подизпълнителя, доколкото дейностите, осъществявани от него, изискват участие на правоспособни физически лица от специалностите, изброени по-горе.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена; 2. Срок за изпълнение;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/05/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, условията и изискванията за участие изисквания, както и всички необходими образци са публикувани на следният интернет адрес: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-467-izbor_na_izpylnitel_z.html

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/05/2013
                                                                                                                                                                       

Публична покана за избор на изпълнител за извършване на проектантски услуги за изработване на инвестиционен проект за строеж: „Реконструкция на улична мрежа – гр.Априлци”
 
Техническо задание за проектиране 

Договор - проект

Образци към Публичната покана
                                                                                                                                         

ул.„Младост”, кв.Видима, от км 0+000 до км 1+800

ул.„Радевска”, кв. Зларека от км 0+000 до км 0+400

ул.„Стефан Пешев”, кв.Зла река от км 0+000 до км 0+270

ул.„Пастуханска”, кв.Зла река от км 0+000 до км 0+270

ул.„Ново село”, кв.Новосело от км 0+000 до км 0+400

ул.„Вълко Йонков”, кв.Ново село от км 0+000 до км 0+400

ул.„Хризантема”, кв.Ново село от км 0+000 до км 0+500

ул.„Търговска”, кв. Новосело от км 0+000 до км 0+150

ул.„Драгньо Стойчев”,кв. Ново село от км 0+000 до км 0+220

ул.„Чуклата”, кв. Новосело от км 0+000 до км 0+300

ул.„Отдих”, кв. Острецот км 0+000 до км 0+900

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"