Български пощи
Подпомагане по Мярка 123


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРОЯН И АПРИЛЦИ

О Б Я В А

за приемане на заявления за подпомагане по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти»  от Стратегията за местно развитие на територията на Троян и Априлци за периода 2011 – 2013 година (СМР)

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 123 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

I) Допустими кандидати за подпомагане
Избираеми ползватели на помощ по мярката са:
- физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки и средни предприятия, дефинирани съгласно Препоръка на ЕС 2003/361/EC, включително пазари на производители,
- предприятия, които не са  микро, малки и средни, но са с по-малко от 750 работника или с оборот по-малък от 200 милиона евро.

II) Допустими дейности
(А) Допустими за финансова помощ са следните дейности:
1. изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производство, преработка и/или маркетинг, включително събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;
2. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на
производствения процес и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на
суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, както и за продажба в случай на преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти от приложение № 1;
д) подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
3. закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на производството, осигуряване на суровини и реализация на продукцията;
4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на производствения процес;
5. материални инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността съгласно Приложение 2, т.5;
 6. нематериални инвестиции за покриване на международно признати стандарти за:
а) въвеждане на системи за управление на предприятията като ISO: ISO 9001:2000; ISO,14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии и др.;
б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);
в) въвеждане на Добри производствени практики в предприятията;
7. закупуване на софтуер;
8. разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнесплан, придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта – виж Приложние 8, т.4.
(Б) Допустими за финансова помощ са разходите, извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по т.8, които могат да бъдат извършени до една година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и не по-късно от до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за отпускане на финансова помощ.

III) Допустими разходи
Материални инвестиции-индикативен списък
1. изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производство, преработка и/или маркетинг, включително събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;
2. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга,  в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, както и за продажба в случай на преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти от Приложение I от Договора за ЕС;
д) подобряване на енергийната ефективност;
е) подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
3. закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на производството, осигуряване на суровини и реализация на продукцията;
4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на производствения процес, ;
5. материални инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността съгласно Приложение 8, т.5,
6. материални инвестиции за постигане на съответствие с действащи стандарти на Общността за предприятия с преходен период в секторите "мляко и млечни продукти" и "месо и месни продукти" съгласно Приложение 8, т.1,
Нематериални инвестиции-индикативен списък:
1. Нематериални инвестиции за покриване на международно признати стандарти за:
а) въвеждане на системи за управление на предприятията като ISO: ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии и др.;
б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);
в) въвеждане на Добри производствени практики в предприятията;
2. Закупуване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта, директно свързан с мярката;
3. Закупуване на софтуер;
4. Разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнесплан, придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

Специфични условия/изключения:
Специфичните условия/изключения са посочени в  Приложение 8, т.3.

IV) Финансови параметри
Минималният размер на общите допустими инвестиционни разходи за един проект е  20 000 лв., а максималният размер на общите допустими инвестиционни разходи за един ползвател по тази мярка е 390 000 лв.

Общият публичен принос по настоящата обява е  116 458.46 лв. 
V) Размер на помощта
- 50% от общите одобрени инвестиционни разходи за микро, малки и средни предприятия съгласно Препоръка на ЕС 2003/361/,
- 25% от общите одобрени инвестиционни разходи за предприятия, които не са микро, малки и средни, но са с по-малко от 750 работника или с оборот по-малък от 200 милиона евро.
Размерът на помощта става 60% за микро, малки и средни предприятия и 35% за междинни предприятия за инвестиции свързани с „новите предизвикателства”:
- Инвестиции в сгради и оборудване, чиято цел е подобряване на енергийната ефективност (например използването строителни материали, които намаляват топлинните загуби).
- Инвестиции в сгради и оборудване за производство на био-енергия в случай на преработка на продукти (суровини), включени в Приложение I на Договора за създаване на ЕО;
- Инвестиции в сгради и оборудване за производство на енергия от други възобновяеми енергийни източници за собствените енергийни нужди на преработвателното предприятие;
- Инвестиции в сгради и оборудване за пречистване на отпадните води, ;
- Инвестиции свързани с подобряване на преработката и маркетинга на мляко и млечни продукти.
Финансовата помощ за проекти, отнасящи се до производството на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за създаване на Европейската общност, се предоставя при спазването на правилата на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.).

VI) Критерии за избор на проекти
1.Задължителни критерии:
- съответствие на проекта с целите, дейностите и изискванията на мярката,
- наличие на бизнес план като част от процедурата за кандидатстване,
2.Допълнителни критерии:
- за инвестиции, директно насочени за опазване на околната среда, с показател над 30% от общите инвестиционни разходи (от 15, 40 или 50 точки при над 30%, 50% и 80%).
- за инвестиции за привеждане на предприятията в съответстие с действащи изисквания на ЕО в секторите месо и месни продукти и мляко и млечни продукти, с показател над 30% от общите инвестиционни разходи (от 15, 40 или 50 точки при над 30%, 50% и 80%).
- за инвестиции за привеждане на предприятията в съответствие с нововъведени стандарти на ЕС (само за микропредприятия), с показател над 30% от общите инвестиционни разходи (от 15, 40 или 55 точки при над 30%, 50% и 80%).
- за инвестиции за производство на биоенергия и/или за подобряване на енергийната ефективност, с показател над 30% от общите инвестиционни разходи (от 15, 40 или 50 точки при над 30%, 50% и 80%).
/максимум 50 точки за тези първи критерии/
- за предприятие, което преработва или ще преработва над 50% собствена суровина, включително от земеделски производители или собственици и/или ползватели на гори, притежаващи над 10% дял от предприятието („да” - 10 точки).
- за предприятие, което е класифицирано като микро или малко съгласно препоръката на ЕС 2003/361/ЕС (микро 15 точки, малко 10 точки)
- за предприятие, което има сключени договори с регистрирани земеделски производители за изкупуване на продукцията или със собственици и/или ползватели на гори за изкупуване на дървесината в размер над 50% от преработената суровина през първата година на бизнес плана (над 75% - 15 точки, над 50% - 10 точки).
- за инвестиция/проект в сферата на „новите предизвикателства” (15 точки).

VІI) Началният срок за подаване на заявления за подпомагане е 01  септември 2014г. от 8.30часа.

VІІI) Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 05 септември 2014 г., вкл. до 16.00часа

Консултации на заинтересованите лица се предоставят:
-    всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5,  и
-    всяка сряда и петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "В. Левски" № 109.

Въпроси на заинтересованите лица могат да се задават на е-mail-а на МИГ migta@abv.bg.

Лица за контакт:
-    Снежана Драганова – тел. 0878 27 96 43;
-    Петрина Дамянова – тел. 0879 39 62 63.

Документите за кандидатстване - заявление за подпомагане по образец, могат да бъдат получени от Местната инициативна група :
-    всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5,  и
-    всeки петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "В. Левски" № 109.
.
Заявлението за подпомагане и пакета документи за кандидатстване по образец по Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” са публикувани на интернет сайта на МИГ Троян и Априлци http://www.migta.еu.

Условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”  са публикувани на интернет сайта на МИГ Троян и Априлци http://www.migta.eu.
   
Документите за кандидатстване се подават :
-    всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5,  и
-    всеки петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "В. Левски" № 109.

Документите за кандидатстване могат да бъдат изпратени и по пощата на адрес: гр. Троян 5600, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5. и в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "В. Левски" № 109.

В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и  часа на пристигане на пощенската пратка в единия от офисите на МИГ Троян и Априлци.

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно