Български пощи
Подпомагане по Мярка 311
Обява заза приемане на заявления за подпомагане по Мярка 311: “Разнообразяване към неземеделски дейности” от Стратегията за местно развитие на територията на Троян и Априлци за периода 2011 – 2013 година (СМР)

Обява заза приемане на заявления за подпомагане по Мярка 311:МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРОЯН И АПРИЛЦИ

 

 

 

О Б Я В А

 

за приемане на заявления за подпомагане по Мярка 311: “Разнообразяване към неземеделски дейности” от Стратегията за местно развитие на територията на Троян и Априлци за периода 2011 – 2013 година (СМР)

 

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 311 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

I) Обхват на мярката

Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности на цялата територия на общините Троян и Априлци.

 

II) Допустими кандидати

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица(ЮЛ), които:

1. са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

2. са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г)

и

3. имат седалище на територията на общините Троян или Априлци

и

4. са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия и

5. имат приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването от земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.

6. са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

За едноличните търговци, които не са регистрирани или са регистрирани през годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители , се признават обстоятелствата им като физически лица.

Критерии за допустимост на кандидатите

Едноличните търговци (ЕТ) и юридическите лица(ЮЛ) се подпомагат при условие, че:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата.

 

III) Допустими дейности

Финансова помощ сe предоставя за инвестиции за неземеделски дейности.

Индикативен списък на областите за разнообразяване:

1. Развитие на селски туризъм:

а) туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.);

В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости (в съответствие с Приложение №1 от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2005 г. към Закона за туризма).

б) развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);

            в) туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.

2. Местно занаятчийство - занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности).

3. Развитие на социални услуги за  населението в селските райони - грижи за деца, за възрастни хора и т.н.;

4.Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 123 и крайният продукт не е включен в  Приложение І на Договора за създаване на ЕО;

5.Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения:

6.Производство и продажба на възобновяема енергия:

а) слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и т.н. (с изключение производството на биогорива);

б) биоенергия, в случай на преработка на суровини от собственото земеделско стопанство;

    Капацитетът на инсталациите по тази мярка не трябва да надвишава 1мегават.

IV) Допустими разходи

Допустими за финансово подпомагане са следните разходи, предназначени за постигане целите на проекта:

А) Безвъзмездна помощ за допустими инвестиции, включително общи разходи, свързани с инвестицията:

1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;

2. закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;

3. закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност;

4. закупуване на коне за неземеделска дейност;

5. общи разходи:

Б) Безвъзмездна помощ за външни консултантски услуги за разработване на маркетингови стратегии, разработване на продукти, въвеждане на системи за качество и т.н., свързани с подпомаганата неземеделска дейност, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.;

В) Безвъзмездна помощ за подпомагане на разходи за рекламиране и публикуване на рекламни материали, свързани с подпомаганата неземеделска дейност.

Разходите по точки Б) и В), както и общите разходи свързани с инвестициите, не могат да надвишават 12% от общите допустими разходи по проекта
V) Недопустими разходи

Няма да се предоставя финансова помощ за инвестиции в следните сектори, подсектори, раздели, групи или дейности:

1. производство и преработка на земеделски продукти, посочени в Приложение № 9;

2. производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;

3. въгледобив;

4. стоманодобив;

5. производство на синтетични влакна;

6. залагания и хазарт;

7. финансово посредничество и операции с недвижими имоти;

8. сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение;

9. производство и продажба на биогорива от биомаса;

10. производство и продажба на енергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална), с капацитет на инсталацията над 1 мегават;

11. производство и продажба на биоенергия при преработка на суровини от собственото земеделско стопанство, с капацитет на инсталацията над 1 мегават;

12. изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов;

13. посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. / ДВ, бр. 61 от 2008 г./ в случаите когато кандидатът е микропредприятие по смисъла на Закона за малки и средни предприятия.

 

Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба при условие, че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери.

 

Не се предоставя финансова помощ по реда на тази наредба за производители на аквакултури по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за рибарството и аквакултурите.

Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

 

VI) Финансови параметри

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 10 000 лв., а максималният  - 50 000 лв.,  в случаи на инвестиции за производство на енергия от възобновяеми източници – 50 000 лв.

Общ публичен принос за настоящата обява  70 000 лева плюс неусвоения остатък от 2012 година.

VII) Размер на помощта

Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи.

Финансовата помощ за проекти, отнасящи се до производството на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за създаване на Европейската общност, се предоставя при спазването на правилата на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.).

 

VIII) Критерии за избор на проектите

 

Решение за одобрение или отхвърляне на проект се взема въз основа на съответствието на Заявлението за подпомагане със:

1. задължителните критерии за допустимост - целите, дейностите и изискванията, определени в тази мярка – 50 точки.

2. допълнителните критерии за оценка:

- проекти за развитие на интегриран селски туризъм – 20 точки

- проекти, представени от млади фермери /земеделски производители до 40 години, включително/ (за ЕТ) – 20 точки

- проекти/инвестиции, представени от кандидат, който не е подпомаган от ЕС – 10 точки..

 

IX) Началният срок за подаване на заявления за подпомагане е 01 юли 2013 г. от 8.30 часа.

 

X) Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 31 август 2013 г., включително до 16.00 часа.

 

Консултации на заинтересованите лица се предоставят:

-  всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5,  и

-  всяка сряда и петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

Въпроси на заинтересованите лица могат да се задават на е-mail-а на МИГ migta@abv.bg.

 

Лица за контакт:

-  Таня Петкова – тел. 0888 93 47 12;

-  Петрина Дамянова – тел. 0878 49 58 04.

 

Документите за кандидатстване - заявление за подпомагане по образец, могат да бъдат получени от Местната инициативна група :

-  всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5,  и

-  всяка сряда и петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

 

Заявлението за подпомагане и пакета документи за кандидатстване по образец по Мярка 311: “Разнообразяване към неземеделски дейности” са публикувани на интернет сайта на МИГ Троян и Априлци http://www.migta.eu

 

Условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 311: “Разнообразяване към неземеделски дейности”  са публикувани на интернет сайта на МИГ Троян и Априлци http://www.migta.eu

           

Документите за кандидатстване се подават :

-  всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5,  и

-  всяка сряда и петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

 

Документите за кандидатстване могат да бъдат изпратени и по пощата на адрес: гр. Троян 5600, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5 и в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

 

В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и  часа на пристигане на пощенската пратка в единия от офисите на МИГ Троян и Априлци.

 

Приложения по Мерки 311 и 312

 

Приложение № 9

 

Списък на земеделските продукти за производството и преработката, на които не се предоставя финансова помощ

1. Живи животни, с изключение закупуване на коне за неземеделска дейност;

2. Месо, месни продукти и карантия;

3. Мляко и млечни продукти, включително продукти наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

4. Яйца от птици;

5. Натурален пчелен мед, включително продукти наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

6. Черва, мехури и стомаси на животни, цели или части от тях;

7. Животински продукти, неуточнени или невключени другаде; мъртви животни, неподходящи за човешка консумация;

8. Живи дървета и други растения; луковици, корени и други подобни; откъснати цветя и

декоративна украса;

9. Зеленчуци за ядене,някои корени и грудки; гъби;

10. Плодове и ядки за ядене; кори от пъпеши или цитрусови плодове;

11. Кафе, чай и подправки; матe;

12. Зърнени и мелничарски продукти; глутен; инулин; малц и нишестени продукти, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия;

13. Маслодайни семена и маслодайни плодове; различни видове зърнени храни, семена и плодове;

индустриални и медицински растения;

14. Готови храни за селскостопански животни (слама и фураж);

15. Пектин;

16. Сланина и друга топена свинска мас; мас от домашни птици;

17. Нетопена мас от волове, овце или кози; лой, произведена от тези мазнини;

18. Стеарин от сланина, маслен стеарин и стеарин от лой; масло от сланина, от мазнина и лой, неемулгирано или смесено, или приготвено;

19. Мазнини и масло от риба и морски бозайници, рафинирано и нерафинирано;

20. Готови зеленчукови масла, течни или твърди, сурови, рафинирани или пречистени;

21. Животински или растителни мазнини и масла, хидрирани, рафинирани или не, но

необработвани повече; включително зехтин.

22. Маргарин, заместители на сланина и други приготвени мазнини за ядене;

23. Отпадъчни продукти, получени от обработката на мазнини или на животински или растителен восък;

24. Изделия от месо, риба, ракообразни или мекотели;

25. Цвеклова захар и захар от захарна тръстика, на кристали; с изключение на захарни изделия;

26. Други видове захар; захарен сироп, изкуствен мед (смесен или не с естествен); карамел;

27. Меласи, обезцветени или не;

28. Какаови зърна, цели или начупени, сурови или печени;

29. Какаови шушулки, обвивки, люспи и остатъци;

30. Изделия от зеленчуци, плодове или други части от растения;

31. Гроздова мъст, в процес на ферментация или в процес на задържане на ферментация по друг начин, освен чрез прибавяне на алкохол;

32. Вино от прясно грозде; гроздова мъст, чиято ферментация е в процес на задържане чрез прибавяне на алкохол;

33. Оцет;

34. Други ферментирали напитки (като например сайдер, сок от круши и медовина), с изключение на боза;

35. Остатъци и отпадъчни продукти на хранително-вкусовата промишленост; приготвен фураж за животни;

36. Непреработен тютюн; отпадъци от тютюн;

37. Естествен корк, необработен, натрошен, гранулиран или смлян; отпадъчен корк;

38. Лен, суров или обработен, но без преден; ленени кълчища и остатъци (включително накъсани или нарязани на парцали);

39. Естествен коноп (Cannabis sativa), суров или обработен, но не преден; кълчища и остатъци от естествен коноп (с изключение на накъсан или нарязан на парцали);

40. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки.

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно