Български пощи
Подпомагане по Мярка 121


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРОЯН И АПРИЛЦИ

О Б Я В А

за приемане на заявления за подпомагане по Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”  от Стратегията за местно развитие на територията на Троян и Априлци за периода 2011 – 2013 година (СМР)

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

I) Допустими кандидати за подпомагане:
Финансовата помощ е предназначена за:
Земеделски производители, регистрирани по Наредба№ 3 от 1999 год. за създаване и поддържане на регистър за земеделските производители /ДВ бр.10/1999 г./.
Допустими за подпомагане са лица, които имат постоянен адрес – за физически лица, и седалище за еднолични търговци и юридически лица на територията на МИГ.
Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили клона, нямат седалище на територията на МИГ.

II)Финансови параметри
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за един кандидат е 3 000 лева, а максималният размер е 120 000 лева.
 
Общ публичен принос за настоящата обява  e  76 684.46 лева.

III) Размер на финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:
Общият размер на помощта ще представлява:
-    60% от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/ или в обхвата на местата по Натура 2000;
-    50% от общите допустими разходи за млади фермери в други райони;
-    50% от общите допустими разходи за други земеделски производители в необлагодетелствани райони и/ или в обхвата на местата по Натура 2000;
-    40% от общите допустими разходи за останалите земеделски производители в други райони.
За проекти по т.10 до т.16 включително от Материалните инвестиции,  посочените по-горе интензитети на помощта стават съответно 70, 60, 60 и 50%. 
IV) Допустими дейности
Ще се отпуска помощ за инвестиции в материални и нематериални активи, които:
А) Отговарят на стандартите на Общността, отнасящи се до съответната инвестиция (или са изпълнени в края на периода на подпомагане,  в случаи на инвестиции за прилагане  стандартите на Общността).
Б) Подобряват цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/ или нематериални активи, и/ или
2. Подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/ или
3. Опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/ или
4. Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на ефективността на използваните при производството суровини, и/ или
5. Подобряване условията на труд, и/ или
6. Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, и/ или
7. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или
8. Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти.
Приносът на даден проект към подобряването на цялостната работа на съответното стопанство ще бъде оценена на базата на разработен бизнес план, какъвто се изисква за всеки инвестиционен проект подкрепян по мярката. Бизнес планът трябва да демонстрира значително подобряване на цялостната дейност на стопанството.  

V) Допустими разходи
Материални инвестиции (индикативен списък):
1. Строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда (например: торосъбирателни площадки, складове за съхранение на биомаса, недвижима собственост за обработване на отпадъчни води/ утайки, съоръжения за съхранение на силаж, и т.н.)
2. Закупуване и/ или инсталиране на нови машини, включително чрез финансов лизинг, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за:
-    опазване на околната среда;
-    съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството;
-    получаване на топлинна и/ или електро - енергия, необходими за земеделските дейности на стопанството, чрез използването на биомаса;
-    подобряване на енергийната ефективност;
3. Създаване и/ или презасаждане на трайни насаждения – овощни, билки, лекарствени култури,  медоносни дървесни видове (за производство на мед) и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия, инвестиции, включително закупувани чрез финансов лизинг, за пчеларство (транспортни средства и съоръжения в т.ч. съоръжения за рационализиране на подвижно пчеларство, за съхраняване и първична преработка на пчелен мед и други пчелни продукти, технологични линии, цялостно пчеларско оборудване и оборудване за развъждане на пчели майки);
4. Инвестиции, включително закупувани чрез финансов лизинг за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.
5. Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността - за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”.
6. Инвестиции за пчеларство, включително закупувани чрез финансов лизинг: транспортни средства и съоръжения, в т. ч. съоръжения за рационализиране на подвижно пчеларство, за съхраняване и първична преработка на пчелен мед и други пчелни продукти, технологични линии, цялостно пчеларско оборудване и оборудване за развъждане на пчели майки.
7. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация.
8. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, включително закупувани чрез финансов лизинг, такива като камиони цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и т.н.
9. Инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, включително закупувани чрез финансов лизинг, за рехабилитация и/ или подобряване на съществуваща мрежа в стопанството, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, технически средства и съоръжения за съхраняване и/ или опазване на водата.
 
Нови предизвикателства:
10. Инвестиции за прилагане на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС, отнасяща се за защита на водите от замърсявания с нитрати, предизвикани от земеделски източници, включително за инвестиции за подобряване на ефективността на използваните азотни торове и за подобряване на съхранението на оборския тор.
11. Инвестиции, свързани с производството на мляко.
12. Инвестиции в сгради и оборудване, чиято цел е подобряване на енергийната ефективност (например използването на строителни материали, които намаляват топлинните загуби).
13. Инвестиции, свързани с производството на биогаз посредством използване на органични отпадъци получени от земеделската дейност на стопанството и местното производство.
14. Инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса включително строителство или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската им дейност);
15. Създаване и/ или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био – енергия.
16. Инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии (например: системи за напояване, подобряващи ефективното използване на водата), водоспестяващо оборудване и в оборудване и съоръжения за съхранение на водата водещи до подобряване на управлението на водите.

Нематериални инвестиции:
1. Достигане на съответствие с международно признати стандарти, такива като:
-    Въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (напр. ISO 9000: 2005; ISO 9001: 2000; ISO 14001: 2004 (EMAS); ISO 22000: 2005; ISO/TR 10013: 2001;ISO 19011: 2002; ISO 27001; системи за управление базирани на информационни технологии, и др.);
-     Подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);
-    Въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства.
Съответствието със стандартите трябва да бъде достигнато в рамките на 36 месеца от датата на подаване на заявката за окончателно плащане.
2. Закупуване на ноу - хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
3. Закупуване на софтуер.
4. Общи разходи свързани с предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване, така и по време на неговото изпълнение:
4.1.Допустими за финансова помощ са разходи и дейности, извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите, посочени в т.4.
4.2.Дейностите и разходите за строително - монтажни работи и за създаване и/ или презасаждане на трайни насаждения, са допустими за финансова помощ, ако са извършени след датата на посещението на място от комисия към МИГ.
4.3.Допустимите разходи по т.4 не могат да превишават:
- 10 % от допустимите разходи по проекти на стойност до левовата равностойност на 100 000 евро;
4.4.Допустимите разходи за изработка на бизнес план като част от разходите по т. 4 не могат да превишават
- 5 % от допустимите разходи в случай на проекти на стойност до левовата равностойност на 100 000 евро ;
- 1 % от допустимите разходи в случай на проекти само за машини и оборудване за обработване на почвата и за прибиране на реколтата, включително трактори и комбайни.

VI)  Недопустими разходи:
Не са допустими разходите за следните дейности:
1. Дейностите по чл. 14(2) и 15 от Регламент (ЕО) № 2200/96 Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (ОВ L 297, 21.11.1996 г. и Българско специално издание: глава 03, том 20);
2. Допустимите дейности по чл. 1 на Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане и за плащане при преструктуриране и конверсия на винени лозя и дейностите по чл. 11 от Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино, за изменение на регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) № 1782/2003, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 3/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1439/1999 (ОВ L 148, 6.6.2008 г.), в т.ч. за създаването и презасаждането на винени лозя и за напоителни съоръжения и оборудване, необходими за отглеждането на винени лозя, включително системи за капково напояване, инсталации за дъждуване и малки помпени станции;
3. Дейностите по чл. 13 (2) от Регламент (ЕИО) № 2075/92 на  Съвета от 30 юни 1992 г. относно общата организация на пазара на суров тютюн (ОВ L 215, 30.7.1992 г., и Българско специално издание: глава 03, том 11);
4. Дейностите по чл. 8 (1) от Регламент (ЕО) № 865/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. относно общата организация на пазара на маслиново масло и трапезни маслини и за изменение на Регламент (ЕИО) № 827/68 (ОВ L 161, 30.4.2004 г., и Българско специално издание: глава 03, том 58);
5. Дейностите по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82;
6.Дейностите по чл. 114(1), 119 и 132 от Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001 (ОВ L 270, 21.10.2003 г., и Българско специално издание: глава 03, том 49) (Регламент на Съвета 1782/2003);
7. Дейностите по чл. 2 от Регламент (ЕО) № 797/2004 на Съвета от 26 април 2004 г. относно мерките за подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти (ОВ L 125, 28.4.2004 г., и Българско специално издание: глава 03, том 56), в т. ч. закупуването на кошери от кандидати, притежаващи по-малко от 100 пчелни семейства;
8. Дейностите, предвидени в Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент (EО) № 1290/2005 относно финансиране на Общата селскостопанска политика (ОВ L 58, 28.2.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, том 70).

VII) Критерии за избор на проекти
Решение за одобрение или отхвърляне на проект се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:
1. Задължителни критерии - целите, дейностите и изискванията на мярката – 50 точки;
2. Допълнителни критерии:
- Ако кандидатът е млад фермер – 20 точки;
- Ако проектът е в сферата на „новите предизвикателства” – 10 точки;
- Ако проектът е свързан с инвестиция за постигане стандартите на Общността – 10 точки;
- Ако кандидатът не е получавал преди подкрепа от Общността за подобна инвестиция – 10 точки;

VІІI) Началният срок за подаване на заявления за подпомагане е 01 септември 2014 г. от 8.30ч.

ІX) Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 05 септември 2014 г., вкл. до 16.00 часа.

Консултации на заинтересованите лица се предоставят:
-    Всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5,  и
-    Всяка сряда и петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

Въпроси на заинтересованите лица могат да се задават на е-mail адреса на МИГ -migta@abv.bg.

Лица за контакт:
-    Снежана Драганова – тел. 0878 27 96 43;
-    Петрина Дамянова – тел. 0879 39 62 63.


Документи за кандидатстване - заявление за подпомагане по образец, могат да бъдат получени от Местната инициативна група :
-    Всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5,  и
-    Всеки петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

Заявлението за подпомагане по образец по Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” е публикувано на електронната страница на МИГ Троян и Априлци www.migta.eu

Условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”  са публикувани на електронната страница на МИГ Троян и Априлци www.migta.eu
    
Документите за кандидатстване се подават :
-    Всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в централния офис на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5 и
-    Всeки петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис на МИГ в гр. Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

Документите за кандидатстване могат да бъдат изпратени и по пощата на адрес: гр. Троян 5600, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5 и в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и  часа на пристигане на пощенската пратка в единия от офисите на МИГ Троян и Априлци.

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно