Български пощи
Подпомагане по Мярка 321
Заповед за увеличаване на сумата по прием по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

Обява за приемане на заявления за подпомагане по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие на територията на Троян и Априлци за периода 2011 – 2013


Обява за приемане на заявления за подпомагане по Мярка 321МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРОЯН И АПРИЛЦИО Б Я В А

за приемане на заявления за подпомагане по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”  от Стратегията за местно развитие на територията на Троян и Априлци за периода 2011 – 2013 година (СМР)

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


I) Финансовата помощ е предназначена за:
1.    Общините Троян и Априлци;
2.    Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3.    Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.

II) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за един кандидат е 20 000 лева, а максималният размер е 390 000 лева.
 
Общ публичен принос за настоящата обява  30 313.71 лв.

III) Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:
Финансовата помощ е в размер сто процента от общите допустими разходи за проекти на общини и за проекти, подадени от кандидати - юридически лица с нестопанска цел, или читалища, които не генерират приходи и са в обществен интерес;
    Финансовата помощ е в размер на 70 % от общите допустими разходи за проекти на неправителствени организации и на читалища, при спазване на размерите и условията за правилата за минимална помощ (de minimis aid) (Регламент на ЕК №1998/2006).

IV) Допустими дейности
Финансова помощ се предоставя за инвестиции в инфраструктура, обзавеждане и/или оборудване за следните дейности:
1.Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове. Строителството на нови пътища се подпомага в изключителни случаи, когато кандидата може да докаже важни социални и икономически ползи;
2.Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;
3.Строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;
4.Изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци (само трупосъбирателни площадки);
5.Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради които предоставят различни обществени услуги от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за био-горива или произведена от биомаса или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;
6.Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради използвани за предоставяне на обществени услуги;
7.Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;
8.Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);
9. Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:
а)грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт;
б)грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), включително специализиран транспорт;
 10.Изграждане или подобряване на центрове предоставящи услуги свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове.


V)  Недопустими разходи:
Финансова помощ няма да се предоставя за следните дейности:
1. Реконструкция / рехабилитация на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Националния институт за паметниците на културата (НИПК);
2. Инфраструктура за широколентов достъп до Интернет;
3. Инвестиции в сгради за обучение и здравеопазване;
4. Инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов.

VІ) Допълнителни изисквания  към кандидатите:
1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);
2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност с изключение на общините;
3. не са в производство по ликвидация с изключение на общините;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата с изключение на общините.

VII) Критерии за избор на проекти
Решение за одобрение или отхвърляне на проект се взема въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:
1. Задължителните критерии за допустимост - целите, дейностите и изискванията, определени в тази мярка – 50 точки.
2. Допълнителните критерии за оценка:
- Проекти, които отговарят на приоритетите, заложени в  Общинския план за развитие на двете общини – 10 точки;
-    Проекти за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна системи - 10 точки;
-    Проекти за рехабилитация/реконструкция на пътища, които свързват населените места от селските райони с пътна мрежа ІІ-и и ІІІ-и клас-10 точки;
-    Проекти за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от населението (жени, възрастни хора и хора с увреждания) - 10 точки ;
-    Наличие на технически/ работен проект, приложен към заявлението за подпомагане - 10 точки .

VІІІ) Началният срок за подаване на заявления за подпомагане е 01 септември 2014 г. от 8.30 часа.

ІX) Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 05 септември 2014 г., включително  до 16.00 часа


Консултации на заинтересованите лица се предоставят:
-    всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5,  и
-    всяка сряда и петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

Въпроси на заинтересованите лица могат да се задават на е-mail-а на МИГ migta@abv.bg.

Лица за контакт:
-    Снежана Драганова – тел. 0878 27 96 43;
-    Петрина Дамянова – тел. 0879 39 62 63.

Документите за кандидатстване - заявление за подпомагане по образец, могат да бъдат получени от Местната инициативна група :
-    всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5,  и
-    всеки петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

Заявлението за подпомагане по образец по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”  е публикувано на електронната страница на МИГ Троян и Априлци www.migta.eu


Условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” са публикувани на електронната страница на МИГ Троян и Априлци www.migta.eu
.

Документите за кандидатстване се подават :
-    всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5,  и
-    всеки петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

Документи за кандидатстване могат да бъдат изпратени и по пощата на адрес: гр. Троян 5600, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5 и в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и  часа на пристигане на пощенската пратка в единия от офисите на МИГ Троян и Априлци.
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно