Български пощи
Подпомагане по мярка 322
Обява за приемане на заявления за подпомагане по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие на територията на Троян и Априлци за периода 2011 – 2013

Обява за приемане на заявления за подпомагане по Мярка 322МИНИСТЕРСТВО НАЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРОЯН И АПРИЛЦИ

 


О Б Я В А

за приемане на заявления за подпомагане поМярка322 „Обновяване и развитие нанаселените места от Стратегията за местно развитие натериторията на Троян и Априлци за периода 2011 – 2013 година (СМР)

 

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 се реализира с финансовата подкрепа наЕвропейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селскитерайони.

 

         I) Допустими кандидати за подпомагане:

1. Община Троян и Априлци за дейности указани вт.1, 2, 3, 5 и 6 от Допустими дейности;

2. Читалища, регистрирани по Закона за народнитечиталища - за Допустими дейности по т. 1 и 2;

     3.Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица,съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията – за Допустими дейностипо т. 3.

4. Граждански дружества на физически и/илиюридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка собновяване на фасади на частни сгради и външни прилежащи пространства, включенив интегриран план за обновяване на населеното място в община Троян и Априлци -за Допустими дейности по т. 4.

5. Юридически лица с нестопанска цел, регистриранипо Закона за юридическите лица с нестопанска цел за Допустими дейностипо т. 1, 2, 3, 4.

 

 Допълнителни изисквания  към кандидатите:

1.нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);

2.не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелностс изключение на общините;

3.не са в производство по ликвидация с изключение на общините;

4.нямат изискуеми публични задължения към държавата с изключение на общините.

 

II) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за един кандидат е 20 000 лева, а максималният размер  - 100000 лева.

 

Общпубличен принос за настоящата обява  - 100 000 лева плюс остатъка от 2012 година.

 

III) Финансоватапомощ за одобрени проекти е в размер на:

Финансовата помощ е в размер 100 %  процента от общите допустими разходи запроекти на общини и за проекти,подадени от кандидати - юридически лица с нестопанска цел, или читалища, които негенерират приходи и са в обществен интерес;

Финансоватапомощ е в размер на 70 %от общите допустими разходи за проекти на неправителствени организации и начиталища.

Когатокандидатите са граждански дружества на физически и/или юридически лица,създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване нафасади на частни сгради, финансовата помощ е в размер на 50 на сто от общатастойност на допустимите разходи.

 

IV) Допустими дейности

Финансова помощ се предоставя за следнитедейности:

1. Рехабилитация на обществени зелени площи –паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка насъоръжения;

2. Реконструкция и ремонт на обществени сгради сместно историческо и културно значение и подобряване на прилежащитепространства, включително вертикална планировка;

3. Реконструкция и ремонт на сгради с религиознозначение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикалнапланировка;

4. Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащитепространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран планза обновяване на населеното място;

5. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари,площади, улично осветление;

6. Изготвяне на интегрирани планове за обновяванена населеното място, ако планът включва някоя от изброените инвестиционнидейности.

 

V) Допустими разходи:

1. Реконструкция/рехабилитация или ремонт насгради и/или помещения и друга недвижима собственост, в т. ч. паркове иградини, детски площадки и съоръженията към тях; изграждане,  реконструкция или ремонт на улична мрежа,тротоари, площади, улично осветление:

а) разходи свързани с прякото изпълнение настроително-ремонтните и строително-монтажните дейности;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто отстойността на одобрените разходи по буква „а”;

2. Закупуване на съоръжения, до пазарната имстойност;

3. Разходи за изготвяне на интегрирани планове заобновяване на населеното място;

4. Общи разходи, свързани с консултации, разходиза архитекти и инженери включващи разходите за предпроектни проучвания,подготовка на идеен и/или работен/технически проект, по смисъла на Наредба № 4от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционнияпроект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, такси, анализна икономическите и социални ползи, необходими за подготовката, изпълнението иотчитането на дейностите по проекта.

 

VI)  Недопустими разходи:

Финансова помощ няма да се предоставя зареконструкция / рехабилитация / ремонт на паметници на културата от националнозначение, обявени за такива от Национален институт за паметниците на културата(НИПК).

 

VII) Критерии за избор напроекти

Решение заодобрение или отхвърляне на проект се взема въз основа на съответствието назаявлението за подпомагане със:

1. задължителнитекритерии за допустимост - целите, дейностите и изискванията, определени в тазимярка – 50 точки.

2. допълнителнитекритерии за оценка:

- проектът е предложенот кандидат, който не е бил подпомаган за сходни дейности от ЕС – 10 точки;

- проект, предложен отместно поделение на вероизповедание – 20 точки;

- заявлението закандидатстване съдържа технически/работен проект на инвестицията – 10 точки;

- проекти, насочени къмреконструкция и изграждане на тротоари, площади и др. – 10 точки.

 

VІІІ) Началният срок за подаване на заявленияза подпомагане е 01 март 2013г. от 8.30 часа.

 

ІX) Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 30 април2013г., вкл. до 16.00 часа

 

Консултации на заинтересованите лица сепредоставят:

-  всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул.„Г.С. Раковски” № 55, ет. 5,  и

- всяка сряда и петък от 13.00 до 17.00часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

Въпроси на заинтересованите лица могат да се задаватна е-mail-адреса на МИГ migta@abv.bg.

 

Лица за контакти:

-  Таня Петкова – тел. 0888 934 712;

-  Петрина Дамянова – тел. 0878 279643.

 

Документите за кандидатстване - заявлениеза подпомагане по образец, могатда бъдат получени от Местната инициативна група в:

-  всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул.„Г.С. Раковски” № 55, ет. 5, 

и

- всеки петък от 13.00 до 17.00 часа визнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

 

Заявлениетоза подпомагане по образец по Мярка 322Обновяване и развитие на населените места епубликувано на електронната страница на МИГ Троян иАприлци www.migta.eu

 

Условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ по Мярка322Обновяване и развитиена населените места са публикувани на електронната страница на МИГ Троян и Априлци www.migta.eu

 

Документите за кандидатстване се подават в:

-  всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул.„Г.С. Раковски” № 55, ет. 5, 

и

- всеки петък от 13.00 до 17.00 часа визнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

 

Документи за кандидатстване могат да бъдат изпратени и по пощата наадрес: гр. Троян 5600, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5.и в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул."Васил Левски" № 109.

 

В случай на изпратени попощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и  часа на пристигане на пощенската пратка вединия от офисите на МИГ Троян и Априлци.

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно