Български пощи
Подпомагане по мярка 312


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРОЯН И АПРИЛЦИ

О Б Я В А

за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия ” от Стратегията за местно развитие на територията на Троян и Априлци за периода 2011 – 2013 година (СМР)

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

I) Допустими кандидати за подпомагане
За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:
1. са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
2. имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ-Троян и Априлци;
3. не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители ( ДВ, бр. 10 от 1999 г),  като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;
4. са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.
Критерии за допустимост на кандидатите
Едноличните търговци и юридическите лица са допустими за подпомагане само ако са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
 Като физически лица могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани.
Физическите лица, едноличните търговци (ЕТ) и юридическите лица (ЮЛ)по т.1,2,3 и 4 се подпомагат при условие, че:
- нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
- не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
- не са в производство по ликвидация;
- нямат изискуеми публични задължения към държавата.
Физическите лица се подпомагат при условие, че:
- нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
- нямат изискуеми публични задължения към държавата.

II) Допустими дейности:
Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като:
А. Преработвателна промишленост - производство на мебели, леко машиностроене и т.н.
Б. Производство на възобновяема енергия:
1.Производство на биоенергия за посрещане на собствените енергийни нужди на микропредприятието;
и/или
2.Производство на биоенергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти (суровини), които не попадат в Приложение І на Договора за създаване на ЕО;
и/или
3.Производство на енергия за продажба от възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и т.н.).
Капацитетът на инсталациите по тази мярка не трябва да надвишава 1 мегават.
В. Услуги – развитие на дейности свързани със селски туризъм от частни микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.
В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости (в съответствие с Приложение №1 от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2005 г. към Закона за туризма).

III) Допустими разходи
Допустими за финансово подпомагане са следните разходи, предназначени за постигане целите на проекта:
1. Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;
2. Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;
3. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност;
4. Закупуване на коне за неземеделска дейност;
5. Общи разходи:
а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;
б) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление,  разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.
Общи изисквания към допустимите разходи
Общите изисквания към допустимите разходи по мярката са посочени в Приложение 1.
Консултациите по т. 5, буква „а” се състоят от разработване на бизнес-план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.
Разходите т. 5 не могат да надвишават 12% от стойността на допустимите разходи по т. 1 - 4.
Разходите за консултации по т.5а)  не могат да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи по т. 1 - 4.
Финансовата помощ за разходи по т. 5, буква "а" се предоставя в случаите, когато са извършени не по-рано от 1 януари 2007 г.
IV) Недопустими разходи
Няма да се предоставя финансова помощ за инвестиции в следните сектори, подсектори,  раздели, групи или дейности:
1. производство и преработка на земеделски продукти, посочени в Приложение № 1;
2. производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;
3. въгледобив;
4. стоманодобив;
5. производство на синтетични влакна;
6. залагания и хазарт;
7. финансово посредничество и операции с недвижими имоти;
8. сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение;
9. производство на био-енергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти (суровини), които попадат в Приложение №1;
10. производство и продажба на енергия от възобновяеми източници, с капацитет на инсталацията над 1 мегават.
11. изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов;
12. посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. /ДВ, бр. 61 от 2008 г./
13. развъждане на животни (с изключение на коне за неземеделски дейности), както и производството на чистопородни разплодни животни и хибриди.

Недопустими за финансово подпомагане са разходи за:
1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
2. закупуване на земя и сгради;
3. данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС;
4. лизинг;   
5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми;
6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, застраховки;
7. принос в натура;
8. плащания в брой.
9. които е установено нарушение на изискванията на чл. 13а, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 23 от 18 декември 2009г.;
10. закупуване на земеделска техника и/или земеделско оборудване;
11. инвестиции в частта им, която надвишава определените референтни цени.
Не се подпомагат разходи за инвестиции, които представляват обикновена подмяна.

V) Финансови параметри
Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е     10 000 лв.
 Максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е 200 000 лв.
За проекти за производство на енергия от възобновяеми източници максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е 300 000 лв.
Финансовата помощ за един ползвател не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

Общият публичен принос по настоящата обява е  180 692.06 лева.

Размер на помощта
Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро – за спазване на ограниченията и условията, наложени по правилата за минимална помощ (de minimis) (Регламент на Комисията (ЕС) № 1998/2006);
Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба при условие, че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
Общи условия
1. Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;
2. За всяко подпомагане се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходния проект.
3. Финансовата помощ за един ползвател за проекти в сектор „сухопътен транспорт” не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за три последователни данъчни години –годината на плащане и две предходни години.
4. В случай, че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малки и средни предприятия са одобрени и/или подпомагани, тяхната финансова помощ като общ размер не трябва да надхвърля максималния размер по ал.1 и 2.

VІ) Критерии за избор на проекти:
Съответствие на заявлението за подпомагане със:
1. задължителните критерии за допустимост - целите, дейностите и изискванията, определени в тази мярка – 50 точки.
2. допълнителните критерии за оценка:
- Проекти за развитие на интегриран селски туризъм, за  енергия от възобновяеми източници и услуги, свързани с информационни технологии - 10т.
- Новосъздадени микропредприятия (независими и регистрирани до една година преди кандидатстването) - 20 т.;
- Проекти представени от жени и млади хора (до 40 г. възраст) - 10 т.;
- Проекти, представени от кандидати, които никога до сега не са били подпомагани от Европейския съюз за изпълнението на подобен проект - 10 т;

VII) Началният срок за подаване на заявления за подпомагане е 01 септември  2014г. от 8.30 часа.

VIII) Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 05 септември 2014 г.,  включително до 16.00 часа.

Консултации на заинтересованите лица се предоставят:
-    всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5,  и
-    всяка сряда и петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.
Въпроси на заинтересованите лица могат да се задават на е-mail-а на МИГ migta@abv.bg.

Лица за контакт:
-    Снежана Драганова – тел. 0878 27 96 43;
-    Петрина Дамянова – тел. 0879 39 62 63.

Документите за кандидатстване - заявление за подпомагане по образец, могат да бъдат получени от Местната инициативна група :
-    всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5,  и
-    всеки петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

Заявлението за подпомагане и пакета документи за кандидатстване по образец по 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия ”   са публикувани на интернет сайта на МИГ Троян и Априлци http://www.migta.eu.

Условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия ”  са публикувани на интернет сайта на МИГ Троян и Априлци http://www.migta.eu.
   
Документите за кандидатстване се подават :
-    всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5,  и
-    всеки петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

Документи за кандидатстване могат да бъдат изпратени и по пощата на адрес: гр. Троян 5600, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5. и в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.

В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и  часа на пристигане на пощенската пратка в единия от офисите на МИГ Троян и Априлци.
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно