Български пощи
Предложения до ОбС - Априлци

месец Юни 2017 г.

Предложение ДП-186, относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2016 г.

Предложение ДП - 187,
относно: 
Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК
.

Предложение
 ДП - 188, относно:
Заявление с вх. № 597/25.05.2017 г. от Галина Маринова Коева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете

Предложение с Вх. №444/13.06.2017 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на даровити и изявени деца от Десислава Радостинова Мирчева

Предложение ДП-189, 
относно: Продажба на дървесина /липа/ добита извън горските територии

Предложение ДП - 190,
относно: 
Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)


Предложение ДП-191,
относно: Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията за поземлен имот с идентификатор 52218.674.22 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв.Ново село, местност „Симеонов азмак“ във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

Предложение ДП - 192, относно: Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията за поземлен имот с идентификатор 52218.142.1 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв.Видима, местност „Дуневска могила“ във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

Предложение ДП - 193,
 относно: 
Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията за поземлени имоти с идентификатори 52218.262.19, 52218.262.20 и 52218.262.22 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв.Видима, местност „Пандуците - брега“ във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

Предложение ДП - 194,
относно: ВКЛЮЧВАНЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  В СПИСЪКА НА ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ

Предложение ДП - 195, относно: ВКЛЮЧВАНЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ

Предложение ДП - 196, 
относно: ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „АПРИЛЧЕ”  В СПИСЪКА НА ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ

Предложение ДП - 197,
относно: ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „АПРИЛЧЕ”  В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ

месец Май 2017 г.

Предложение ДП-182, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, ПИ с проектен идентификатор 52218.465.17

Предложение ДП-183,
относно: Приемане на Програма за оптимизация на мрежата от общински училища за учебната 2017/2018 г. на Община Априлци
Програма за оптимизация на мрежата от общински училища за учебната 2017/2018 г. на Община Априлци

Предложение ДП-184,
относно: Възлагане  добива на стояща дървесина на корен в отдел 210”т”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост

Предложение ДП-185,
относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, ПИ с проектен идентификатор 52218.175.37  

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно