Български пощи
Добре дошли!

Райски кът в сърцето на Балкана

Иконата на св. Новоселски мъченици

Фолклорен фестивал в Априлци

Парк Зла река

Тодоров ден в Априлци

Видимско пръскало

Град Априлци се намира в планински район. Разположен е в обширна котловина в подножието на първенеца на Стара планина — връх Ботев, недалеч от връх Марагидик. До града се достига от запад по шосеен път от град Троян и Орешака. От север - през Граднишкият боаз (до село Кръвеник) по асфалтов път или през Дебневският боаз. И от североизток през Батошевският боаз по новоасфалтираният но тесен и с остри завои път.
Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.540.16
22.02.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 297Априлци, 22.02.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията...

Организация на движението nа 10.02.2018 г. в Община Априлци и гр.Априлци, във връзка с провеждане на празника на „Сланината и греяната ракия”
07.02.2018
Община Априлци уведомява всички граждани и гости на град Априлци, че във връзка с провеждане на 10.02.2018 г. на осмото издание на традиционният празник на...

Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.544.75
07.02.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 204Априлци, 07.02.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията...

Съобщене до производителите и търговците участници в ПРАЗНИКА НА "СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯ"
06.02.2018
Уважаеми дами и господа производители и търговци,Настаняването ви на определената търговска площ за празника на сланината и греяната ракия, който ще се проведе на 10.02.2018...

Конкурс длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” в община Априлци
02.02.2018
ОБЯВЛЕНИЕ За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Община Априлци със седалище и адрес на управление: гр. Априлци, ул. Васил Левски № 109На...

Тодоровден в Априлци 24.02.2018 г.
01.02.2018
Преданията разказват, че на този ден светецът обличал девет кожуха и отивал при Бога да проси за лято. В представите на древните българи Тодоровден е...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
31.05.2017
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ОТНОСНО: Провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на фабрично нов комбиниран багер-товарач за нуждите...

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град Априлци
16.10.2016
Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град АприлциИнформация за публикувана в профила на...

Пазарна кйонсултация за Изграждане на подземна мрежа за широколентов интернет, разположена в сервитута на общински път по проект „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/
29.09.2016
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с предстоящо кандидатстване на община Априлци с проектно предложение „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла...

ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58, АЛ.3 ОТ ППЗОП
25.09.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58, АЛ.3 ОТ ППЗОПОТНОСНО: Провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки...

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.
19.09.2016
Пъървоначалният срок за получаване на оферти за Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г. е...

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
21.08.2016
СЪОБЩЕНИЕна основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки Във връзка с обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки с предмет:...

Заповед № 42 от 06.02.2018 г. за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 52218.513.113
06.02.2018
З А П О В Е Д№ 42Априлци, 06.02.2018г. остъпило е заявление с вх.АУ-03-03-1474/29.12.2017г. от Владимир Христов Владимиров – пълномощник на „ДМД Ауто”ЕООД, пълномощно с рег....

Заповед № 43 от 06.02.2018 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ за поземлен имот 52218.541.658
06.02.2018
З А П О В Е Д№ 43Априлци, 06.02.2018г. Постъпило е заявление с вх. №АУ-03-03-1449/11.12.2017г. от Игор Генадиевич Черниш, управител на „ЧЕРПЕТ” ЕООД гр. Варна, чрез...

Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор идентификатор 52218.157.11
04.01.2018
З А П О В Е Д№ 12Гр.Априлци, 04.01.2018 г. Постъпило е заявление с вх. №АУ-03-031293/26.10.2017г. от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД - гр. София, с искане за одобряване...

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за поземлен имот 52218.547.726
22.12.2017
З А П О В Е Д№ 459Гр.Априлци, 22.12. 2017 г. Постъпило е заявление с вх. №АУ-03-09-1213/06.10.2017г. от „Млечен хит” ЕООД гр. София с искане за...

Заповед № 449 / 15.12.2017 г. за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.853.40
15.12.2017
З А П О В Е Д№ 449Априлци, 15.12.2017 г. Постъпило е заявление с вх. №АУ-03-031296/27.10.2017г. от Ивайло Николаев Малеевски и Елза Иванова Малеевска, с искане...

Заповед № 354 от 19.09.2017 г. за определяне границите на районите, честотата на обслужване и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, които общината ще извършва през 2018 г.
19.09.2017
ЗАПОВЕД№ 354Априлци, 19.09.2017г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.63, ал.2 от ЗМДТ О П Р Е Д Е Л Я М : 1. Границите на районите,...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"