Български пощи
Заповеди

Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор идентификатор 52218.157.11
04.01.2018
З А П О В Е Д№ 12Гр.Априлци, 04.01.2018 г. Постъпило е заявление с вх. №АУ-03-031293/26.10.2017г.  от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД - гр. София, с искане  за одобряване на  проект за подробен устройствен план-план за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.125, във връзка с чл.124а, ал.7 от Закона за устройство на територията, за поземлен имот с идентификатор 52218.157.11 по кадастралната карта на гр. Априлци, местност „Аврамовото”, собственост на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД - гр. София, съгласно Договор за продажба на недвижим имот с №179, том XV, вписан с вх. рег. №4665 от 23.12.2016г. на Служба по вписвания гр.Троян.Поземлен имот с идентификатор 52218.157.11 по...

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за поземлен имот 52218.547.726
22.12.2017
З А П О В Е Д№ 459Гр.Априлци, 22.12. 2017 г. Постъпило е заявление с вх. №АУ-03-09-1213/06.10.2017г.  от „Млечен хит” ЕООД гр. София с искане за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ за изграждане на „Реконструкция и пристрояване на съществуващо млекопреработвателно предприятие, хладилни камери и ПСОВ” в поземлен имот с идентификатор 52218.547.726 по кадастралната карта на гр. Априлци с части: проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.547.726 по кадастралната карта на гр. Априлци, с който се засягат УПИ  XXIII-210 и УПИ XXII-286,...

Заповед № 449 / 15.12.2017 г. за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.853.40
15.12.2017
З А П О В Е Д№ 449Априлци, 15.12.2017 г. Постъпило е заявление с вх. №АУ-03-031296/27.10.2017г.  от Ивайло Николаев Малеевски и Елза Иванова Малеевска,  с искане  за одобряване на  проект за Подробен устройствен план – план  за застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.853.40  по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Острец, собственост на Ивайло Николаев Малеевски и Елза Иванова Малеевска, съгласно нотариален акт №88, том XIII, дело№2952,с вх. Рег. №3758/2007г. на Служба по вписванията – Троян.Поземлен имот с идентификатор 52218.853.40 по кадастралната карта на гр.Априлци представлява незастроен терен, земеделска земя, с начин на трайно ползване – ливада, с площ...

ЗАПОЕД № 190 / 10.05.2017 г. за ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546.338
10.05.2017
З А П О В Е Д№ 190Априлци, 10.05.2017г. Постъпило е заявление с вх.АУ-03-03-375/31.03.2017г.  от„Х.С.С.“ ЕООД чрез Румяна Тодорова Стефанова с пълномощно рег. №5557/26.03.2016 г. на нотариус с рег. №379 на НК, с документ за собственост -  н.а. №180, т.X, д. №2334, вх. рег. №2851/2008 г. на Служба по вписванията гр. Троян, с което  е поискано одобряване изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за ПИ 52218.546.338 по КК на гр. Априлци, който е обособен в УПИ V с предназначение „за почивни станции“ и в УПИ VI с предназначение „за озеленяване“ от кв.60 по регулационния план на гр. Априлци,...

Заповед № 185 / 04.05.2017 г. за одобреване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 10567.35.227
04.05.2017
З А П О В Е Д№ 185Априлци, 04,05.2017 г. Постъпило е заявление с вх. №519/10.3 1.2016 г.  от Иван Радилов Василев, собственик на поземлен имот с идентификатор 10567.35.227 по кадастралната карта на с.Велчево, област Ловеч, съгласно нот.акт  №15, том V,  дело №727/2015 г., вписан с рег.№1156 на Служба по вписванията гр.Троян, с искане за одобряване на проект за   подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за  поземлен имот с идентификатор 10567.35.227 по кадастралната карта на с.Велчево, област Ловеч, като  гореописания поземлен имот  се предвиди за изграждане на “Селскостопанска сграда за отглеждане на животни-кози, битови помещения и сгради за съхранение...

Забрана на къпането в язовирите и микроязовирите, откритите канали, река „Острешка” и река „Видима”
16.03.2017
Със Заповед № 97 от 17.03.2017 г. ма Кмета на Община Априлци е забранено къпането в язовирите и микроязовирите, откритите канали, река „Острешка” и река „Видима”, преминаващи през територията на община Априлци, целогодишно. При нарушения на заповедта, ще се съставят актове за установено административно нарушение от длъжностни лица, определени от Кмета на община Априлци. Пълен текст на Заповед № 97 от 17.03.2017 г. ТУК

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"