Български пощи
Обяви
Заповеди от 24.04.2017 г. на ОД "Земеделие" - гр. Ловеч
/assets/Pictures/Microsoft_Word.jpg   Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в подотдели 135 „а”, „б”, „в”, „г” и „д”
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 35 /тридесет и пет/ години на поземлени имоти /ПИ/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/
Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.745.42, с ТПТ “Земеделска”, НТП “Ливада”, площ от 4 992 кв.м., в местността „Югов рът”, по действащата КККР на град Априлци кв.Острец
Конкурсна документация за провеждане на открит конкурс през 2016 г. за възлагане добив на дървесина в подотдели 141”д” и 141”ж” от горските територии, собственост на Община Априлци
Заповед № 76 от 02.03.2016 г. на Кмета на Община Априлци за провеждане на търг за продажба на стояща дървесина
Тръжна документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - 2016 г.

РЕШЕНИЕ за преценяване необходимостта от извършване наОВОС за инвестиционно предложение "Почистване и укрепване част от десниябряг на река Острешка до поземлен имот 52218.531.272" Инвеститор - ЕлицаВенелинова Василева
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инв. предложение "Изграждане на семеен хотел" - гр. Априлци, кв. Острец инвеститор - Мариела Балабанова
РЕШЕНИЕ за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Подпорна стена на десен бряг до ЦДГ Здравец, гр. Априлци, кв. Видима с корекция на река Габровница и укрепване малко отводнително съоръжение на общински път LOV 1001"
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Корекция за р. Стърна река с габионна подпорна стена по десен бряг след мост на общински път LOV 1001"
Списък на лицата, ОДОБРЕНИ за участие в Преброяване 2011
Обявление за избор на изпълнител на СМР за "Рехабилитация на общинки парк - кв. Зла река"
Решение за откриване на процедура за избор на изпълнител за СМР за "Рехабилитация на общинки парк - кв. Зла река
Предложение за изменение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци
Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно