Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Проект за изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци".
14.12.2018


На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове, Община Априлци и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект за изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци".
Проектът е придружен с мотиви за изменение на Наредбата.
Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Априлци на 14.12.2018г.
На заинтересованите граждани и организации се предоставя 14 – дневен срок, считано 14.12.2018г. включително, за предложения и становища по проекта на „Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци" на адрес: гр. Априлци, ул. Васил Левски № 109, Общински центъра за информация и услуги на гражданите или e-mail: apriltsi1976@abv.bg.

Мотиви
Към проект за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци”

Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:
В ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г. е публикуван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. С §39 от ПЗР се правят изменения и допълнения в ЗМДТ. Измененията и допълненията в ЗМДТ са в резултат на констатирана необходимост от промяна на концепцията за определяне на данъка върху превозните средства за леките автомобили и за товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. чрез въвеждане на имуществен и екологичен компонент; промяна относно облагаемата товароносимост на товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т и не повече от 12 т; въвеждане на мярка против злоупотребите с данъчното облекчение за основно жилище; промени във връзка с облекчаване на административната тежест при осъществяване сделки с моторни превозни средства. Констатирана е необходимост и от прецизиране на някои от разпоредбите на закона. Измененията в закона за местните данъци и такси пораждат необходимост от промени и в местната нормативна уредба.
Предлага се промяна на концепцията за определяне на данъка върху превозните средства за леките автомобили и товарните автомобили с допустима максимална маса не повече от 3,5 т. Чрез въвеждане на имуществен и екологичен компонент. Предвижда се имущественият компонент да се определя от ставката на данъка и мощността на двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, а екологичният компонент да е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила. Запазва се правото на общинския съвет да определя размера на данъка (ставката) в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ в зависимост от мощността на автомобила. Предлага се обединяване на диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 kW, както и включване на два нови диапазони към съществуващите в ЗМДТ размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително и над 245 kW. Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години: 2,3 за автомобили до 5 години включително; 1,5 за автомобили над 5 до 10 години включително; 1,3 за автомобили над 10 до 15 години включително; 1 за автомобили над 15 до 20 години включително и 1,1 за автомобили над 20 години. Спрямо така предложените диапазони размерите на данъка са определени в проекта на наредбата, съответно с 40 % увеличение на ставката, спрямо минималния размер за всяка категория.
Във връзка с приетия нов начин на облагане е предвидено облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство да отпадне. Отпадането на посоченото данъчно облекчение е заменено с въвеждане на коефициент за екологична категория на автомобила.
В полза на собствениците на моторни превозни средства е прието отпадане на граница от 74 kW за ползване на данъчни облекчения за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т. Данъчно облекчение е въведено за всички собственици на автомобили с категория равна на или по-висока от „Евро 4”, независимо от мощността им.
По отношение на коефициента за екологична категория с проекто закона са определени границите, в рамките на които общинският съвет следва да определи размера му в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, като за категорията "Евро 6" коефициентът осигурява облекчение между 40 % и 60 %, за "Евро 5" между 20 % и 40%, за "Евро 4" – до 20 %. Утежненията, осигурени от коефициента за екологична категория за по-ниските от "Евро 4" екологични категории, са както следва: за категория "Евро 3" – до 10%, за "Евро 2" , за "Евро 1" и за автомобилите без екологична категория утежнението е между 10 % и 40 %. С предлагания проект на наредба по този компонент са предложени осреднени ставки от предвидените в ЗМДТ.
Във връзка с въвеждането на екологичен компонент, определящ се от коефициент за Екологичната категория, с който се отчита съответствието с утвърдените екологични стандарти, се предлага корекция в или отпадане на някои от действащите данъчни облекчения, свързани с облагането на моторните превозни средства.
Предлага се и промяна относно облагаемата товароносимост на товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т и не повече от 12 т, като вместо на всеки започнат тон, същата ще се изчислява на всеки започнати 750 кг.
Предлагания размер на ставката е с 40% увеличение спрямо минимално допустимия размер на ставката по ЗМДТ.
С цел противодействие на злоупотребите във връзка с облекченията за основно жилище, свързани с данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци се предлага отпадане на данъчното облекчение за основно жилище и определяне на данъка върху недвижимите имоти в пълен размер за всички жилища на данъчно задълженото лице при установяване, че същите са декларирани като основни жилища,
както и неприлагане на разпоредбата за освобождаване от първата и част от втората компоненти от таксата за битови отпадъци при декларирано основно жилище. В предлагания проект на наредбата нормата е синхронзирана със ЗМДТ.
Според публикуваните на 27 ноември т.г. в "Държавен вестник" промени в ЗМДТ от 2019 г. собствениците на имоти в курортни селища, които не са тяхно основно
жилище, ще плащат по-висок данък сгради. Това няма да важи за имоти, които са
регистрирани като туристически обекти по смисъла на Закона за туризма и
собственикът им плаща съответните данъци и такси за това, и когато имотите се отдават под наем. Определените в закона ставки за имотите в курортите от местно значение – от 4,5 до 6 промила. Промените няма да засегнат собствениците, за които имотите в тези селища са основни жилища. Те ще продължават да плащат както досега половината (50%) от данъка. Община Априлци ще се придържа към минималната ставка, определена в Закона за местните данъци и такси.
В законопроекта са включени и промени, свързани с облекчаване на административната тежест, с които да се предостави възможност на нотариусите при сделка или действие за придобиване на моторно превозно средство да извършват проверка за наличието или липсата на задължения за данък върху превозното средство
чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите. Предлага се в 7-дневен срок след извършване на сделката или действието по придобиване на недвижим имот или моторно превозно средство нотариусите да уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимия имот и моторното превозно средство, както и да предоставят допълнителна информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е определен. Със законопроекта се предлагат и други изменения за прецизиране, отпадане и допълване на разпоредби в ЗМДТ. В предлагания проект на наредбата текстовете са синхронзирани с нормите на ЗМДТ.
2. Цели, които се поставят:
С приемането на промените, предложени в Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Априлци, се предвижда постигането на следните основни цели:
1. Осигуряване на стимули за придобиване на леки и на товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, които са с по-висока екологична категория, с оглед подобряване на качеството на атмосферния въздух посредством намаляване на транспортните емисии на вредни газове и фини прахови частици;
2. Постигане на по-голяма справедливост при определяне на данъка върху превозните средства и равнопоставеност между собствениците на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.;
3. Намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите;
4.Отстраняване на несъответствия между различни разпоредби в националното и местното законодателство.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Проектът за изменение и допълнение на предлаганата наредба не предвижда изразходването на финансови средства при прилагането й от страна на община Априлци, както и ангажиране на допълнителни човешки ресурси.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:
• актуална нормативна база свързана с местните данъци;
• повишаване приходите в общинския бюджет, вследствие на което откриване на по-широки възможности за развитие на инфраструктурата и участието в европейски програми.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С присъединяването си към ЕС, Република България е приела доброволно като свое задължение и отговорност да въвежда и прилага европейското право на национално равнище и да спазва принципа на лоялно сътрудничество с ЕС, произтичащ от ДЕС (Договора за ЕС). Съгласно този принцип държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират изпълнението на задълженията си, произтичащи от договорите или актове на институциите на ЕС.
Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Априлци е подзаконов нормативен акт, разработен на основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, поради което съответствието и с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието й с цитираните закони.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Априлци, както следва:
§ 1. В Чл.7 думите „сгради и поземлени имоти” се заменят с „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради”
§ 2. В чл. 15 (1) след „недвижимите имоти“ се добавя „с изключение на недвижимите имоти по ал.3“
§ 3. В чл. 15 (2) след „недвижимите имоти“ се добавя „с изключение на недвижимите имоти по ал.3“.
§ 4. В Чл. 15 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:
„Чл.15 (3). За жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в размер 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, включени в списъка по т. 2”
§ 5. В чл. 19 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:
„Чл.19 (3). В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал.1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен в чл.15 се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основния жилища.“
§ 6. В Чл.20 се създава нова алинея 2 със следното съдържание:
„Чл.20 (2)
т.1. При придобиване имот по наследство декларацията по ал.1 се подава в срока по чл. 25;
т.2 В случай, че не е подадена декларация по т.1 от наследниците или заветниците, след изтичане на срока по чл.25 служителят по чл.4, ал.1 от ЗМДТ образува партида за наследеният недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.“
§7. Чл. 35, ал. 1, буква „б” се изменя, както следва:
„4 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а"”
§8. Създава се нов чл. 37а със следното съдържание:
„Чл.37а Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като се установят, че са платени данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието.“
§9. Чл. 41, ал. 1 се изменя, както следва:
„ Чл.41. (1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен и се определя по следната формула:
ГДПС =ИмК х ЕК
Където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на точка 2
1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила по следната формула:
ИмК=(CkW x Krп),
където
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:
1.1. до 55 kW включително – 0,48 лв. за 1 kW;
1.2. над 55kW до 74 kW включително – 0,76 лв. за 1 kW;
1.3. над 74 kW до 110 kW включително – 1,54 лв. за 1 kW;
1.4. над 110 kW до150 kW включително – 1,72 лв. за 1 kW;
1.5. над 150 kW до 245 kW включително – 2,24 лв. за 1 kW;
1.6. над 245 kW – 2,94 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:
Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3
2. Екологичният компонент се определя, в зависимост от екологичната категория на автомобила, в следните граници:
2.1. Без екологична категория,екологична категория „Евро1”и „Евро2” - 1,25
2.2. Екологична категория „Евро3” - 1,05
2.3. Екологична категория „Евро4” – 0,90
2.4. Екологична категория „Евро5” – 0,70
2.5. Екологична категория „Евро6” и "ЕЕV" – 0,50
§10. Чл. 41, ал. 1 се изменя, както следва:
(2) „Данъкът за ремаркета на леки и товарни ремаркета с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. в размер, както следва:
1. товарно ремарке – 7,00 лв.
2. къмпинг ремарке – 14,00 лв.
§11. Чл. 41, ал. 6 се изменя, както следва:
(6) „Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т., но не повече от 12 т. в размер на 14,00 лв. на всеки започнати 750 кг. товароносимост.
§12. Чл.45 ал.1 се отменя
§13. Чл.45 ал.2 се изменя, както следва:
„Чл.45(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък.“
§14. Чл.45 ал.3 се изменя, както следва:
„ Чл.45(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.“
§ 15. В Чл.45 се създава нова алинея 5 със следното съдържание:
„ Чл.45(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал.1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“
2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Априлци влиза в сила от датата на публикуване на интернет страницата на Община Априлци.


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"