Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.530.654
27.03.2019



О Б Я В Л Е Н И Е
№ 352
Априлци 26.03. 2019г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №85/25.03.2019г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за  поземлен имот с идентификатор 52218.530.654, по кадастралната карта  на  гр. Априлци,  кв. Център, област Ловеч,  който да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот по  имотни граници - УПИ  I-530.654, с конкретно предназначение „За жилищно застрояване” при спазване на изискванията за устройство и застрояване на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/  с показатели:  височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;  застрояване – свободно.

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"