Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 52218.531.178 и ПИ 52218.331.179
25.10.2018О Б Я В Л Е Н И Е


№ 1344
Априлци, 25.10.2018 г.


Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №337/12.10.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект  за изменение на подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори  52218.531.178 и ПИ 52218.331.179 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Център, област Ловеч, с който:
1.1 От проектни имоти с идентификатори 52218.531.312 и 52218.531.314 и придаваемата част от общинския имот с проектен идентификатор 52218.531.317 се обособи УПИ VII-312,314,317, а от проектни имоти с идентификатори 52218.531.313 и 52218.531.315 се обособи УПИ XIII-313,315 в кв. 47, кв. Център, гр. Априлци.
От имот с проектен идентификатор 52218.531.316 да се обособи задънена улица /тупик/ за обслужване на новообразувания УПИ XIII-313,315 от кв.47 по плана кв. Център, гр. Априлци.
За двата новообразувани урегулирани поземлени имоти да се определи  предназначение „за ниско жилищно застрояване” при спазване на изискванията на чл.19, ал.1, т.2 и чл.81, ал.3 от ЗУТ.
1.2 За новообразуваните УПИ VII-312,314,317 и УПИ XIII-313,315 от кв.47 по плана кв. Център, гр. Априлци да се предвиди свързано застрояване по границата между тях като запазва съществуващите жилищни сгради, а в останалата си част при спазване на изискванията на чл.31,ал.1 от ЗУТ.
Характерът на застрояването е ниско етажно с височина до 10м.
За новообразуваните урегулирани поземлени имоти УПИ VII-312,314,317 и XIII-313,315 в кв. 47, кв. Център, гр. Априлци да се определи режим на устройство и застрояване съгласно чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина” при спазване на следните нормативи по чл.19, ал.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ: височина на застрояване  - до 10м; плътност на застрояване до 60%, интензивност на застрояване – до 1,2 и площ за озеленяване – минимум 40%.

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"