Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.548.650, включен в УПИ I и в УПИ III и IV от кв.84 по плана на кв. Видима, гр. Априлци
25.10.2018О Б Я В Л Е Н И Е


№ 1347
Априлци, 25.10.2018 г.


Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №346/24.10.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот 52218.548.650, включен в УПИ I, /отреден „За магазини”/ и в УПИ III и IV - с предназначение „За жилищно строителство” от кв.84 по плана на кв. Видима, гр. Априлци с което:
От поземлен имот идентификатор 52218.548.650 по кадастралната карта на гр. Априлци, да се образуват четири самостоятелни урегулирани поземлени имота с номера УПИ III-650, УПИ IV-650, УПИ VI-650 и УПИ VII-650 от кв.84, по плана на кв. Видима, гр. Априлци, с предназначение „За  жилищно строителство”.
За новообразуваните урегулирани поземлени имоти УПИ III-650, УПИ IV-650, УПИ VI-650 и УПИ VII-650 от кв.84, по плана на кв. Видима, гр. Априлци да се определи режим на устройство и застрояване съгласно чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина” при спазване на следните нормативи по чл.19, ал.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ: височина на застрояване  - до 10м; плътност на застрояване до 60%, интензивност на застрояване – до 1,2 и площ за озеленяване – минимум 40%.

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"