Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ 52218.546. 391 И 52218.546.390 в УПИ IV, кв. 53, гр. Априлци, кв.Острец
25.10.2018


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1346
Априлци, 25.10.2018 г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №345/23.10.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН  ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546. 391 И 52218.546.390 в УПИ IV,  кв. 53, гр. Априлци, кв. Острец, с който :
1. От поземлен имот с идентификатор 52218.546.391 да се обособи самостоятелен урегулиран поземлен имот с номер VI-391 и предназначение „За жилищно строителство”, регулационните граници на който да се поставят в съответствие с имотните граници и се предвиди режим на устройство за устройствена зона от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина” /Жм при спазване на следните нормативи:  височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност /Кинт/ – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно.
2. От поземлен имот с идентификатор 52218.546.390 да се обособи самостоятелен урегулиран поземлен имот с номер V-390 с предназначение „За жилищно строителство” и с режим на устройство за устройствена зона от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина” /Жм при спазване на следните нормативи:  височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност /Кинт/ – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно като част от него се отрежда за задънена улица до поземлен имот 52218.546.391.
3.За новобособеният УПИ V-390 да се предви транспортен достъп чрез задънена улица, минаваща източно от него с ширина 3,5м съгласно изискванията на чл.81, ал.1 от ЗУТ.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"