Български пощи
Новини и съобщения
Открит конкурс за възлагане добив на дървесина в подотдел 123 ”ш”
12.04.2018


Със ЗАПОВЕД № 123 от 12.04.2018 г. на Кмета на Община Априлци, На основание чл.10, ал.1, т.1, чл.15 и чл.16 от  Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни продукти от тях, чл.27 от Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Община Априлци   и Решение № 433 от Протокол № 40/29.03.2018 г. на Об.С - Априлци,

Ще се проведе открит конкурс за възлагане добив на дървесина в подотдел 123”ш” от горските територии, собственост на Община Априлци, извоз до временен склад и транспорт на добитата дървена до обекти публична общинска собственост, съгласно ОПИСА


В открития конкурс не се допускат  до участие кандидати, които:
1.1 са обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност;
1.2. се намират в ликвидация:
1.3. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
1.4. са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;
1.5 са сключили договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
1.6 са лишени от право да упражняват търговска дейност;
1.7 имат парични задължения към държавата или към Община Априлци, установени с влязъл в сила акт на съответният компетентен  орган;  
1.8. не отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на ползването на дървесината, определени в заповедта за откриване на процедурата и условията за провеждането и.
Изискването по т. 1.3. и 1.6. се отнася за управителите и членовете на управителните органи на  кандидатите.

1.    Максимална конкурсна цена на 1 /един/ плътен куб.м. е посочена в колона 10 от описа.
2.    Срок за изпълнение на дейностите
    За отоплителен сезон 2018-2019 г. - 15.09.2017 г.
    За отоплителен сезон 2019-2020 г. - 31.07.2018 г.
3.    Гаранцията за участие в открития конкурс, посочена в колона 12 от описа, да се внася по банкова сметка на община Априлци в Търговска Банка „ОББ” – клон Априлци, (IBAN) BG 59 UBBS 80 02 33 00 28 47 10, банков код UBBSBGSF  в срок до 16.00 часа на 25.04.2018 г., включително.
4.    Срок на валидност на офертите - 60 дни.
5.    Критерии за оценка на офертите е най – ниска предложена цена. Оферти с предложена цена, равна или по – висока от максималната конкурсна цена, няма да бъдат разглеждани.  
6.    Конкурсната документация да се закупува в касата на Общински Център за информация и услуги на първи етаж в сградата на Община Априлци срещу 10.00 лв. в брой без ДДС в срок до 11.00 часа на 25.04.2018 г. включително.
7.    Оглед на подотдела да се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 14.00 часа на 25.04.2018 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.
8.    Предложенията за участие в открития конкурс да се подават в Общински център за информация и услуги на гражданите в срок до 16.30 часа на 25.04.2018 г. включително.
9.    Откритият конкурс да се проведе на 26.04.2018 г. от 11.30 часа в заседателната зала на Община Априлци.
10.    При неявяване на кандидати да се проведе повторен открит конкурс на 03.05.2018 г. при същите условия, час и място, като закупуването на конкурсната документация да се извършва до 11.00 часа, огледът на обекта -  до 14.00 часа, внасянето на гаранцията за участие - до 16.00 часа, а подаването на предложенията за участие в открития конкурс -до 16.30 часа на 02.04.2018 г. включително.
11.    Гаранцията за изпълнение на договора е в размер 3% от достигнатата на открития конкурс най-ниска цена и се внася по банковата сметка на общината при подписване на договора.
12.    Квалификационни изисквания към кандидатите:
а) Да има наети на трудов или граждански договор: лицензиран лесовъд минимум 1/един/ за дейността „планиране и организация на добива на дървесина” в горски територии; минимум 2 броя заети работници на трудов или граждански договор, в т.ч. моторист-секач – минимум 1 бр, който да притежава документи, доказващи правоспособност за работа в дърводобива (работа с бензино-моторни триони, удостоверения за дървосекач и/или относими такива, към дърводобивната дейност в сектора).
         Изискването за нает лицензиран лесовъд не се прилага, когато физическото лице, едноличният търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  “планиране и организация на добива на дървесина”.
12.Технически изисквания към кандидатите:
a) декларация за налични технически средства- техника и персонал:
- БМТ – минимум 2 (два) бр., придружени с необходимите документи /свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника по реда на ЗРКЗГТ, талон за преминал технически преглед по реда на ЗРКЗГТ и ЗДвП /; когато са собствени - доказва се с копие на фактура или извлечение от инвентарна книга; когато са наети - с договор за наем, заверени с «вярно с оригинала» с подпис на представляващия участник;
     б) животинска тяга - 4 броя, регистрирани в БАБХ - представят се копия на паспорти или справка за животни в животновъден обект, издадена от БАБХ, договори за наем и др.;
в) специализиран извозен камион, оборудван с GPS - минимум 1 брои /придружен с копие на регистрационен талон, когато е собствен - доказва се с копие на фактура или извлечение от инвентарна книга; когато са наети - с договор за наем, заверени с «вярно с оригинала» с подпис на представляващия участник
13. Конкурсна документация за участие ТУК

14. Информация за възложителя:
Гр.Априлци, област Ловеч, ул.”Васил Левски” № 109, тел.06958/ 22-22, факс 06958 / 22 – 85, e-mail: apriltsi1976@abv.bg, http://www.obshtina-apriltsi.com
лице за контакти – Б.Митев 0882 628 302 и И.Иванов 0889 404 526

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"