Български пощи
Заповеди
Заповед № 53 / 17.02.2017 г. на Кмета на Община Априлци
16.02.2017

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png

               
Със Заповед № 53 / 17.02.2017 г. на Кмета на Община Априлци е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/,  като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ за поземлени имоти с идентификатори  10567.501.133 , 10567.501.131 и 10567.501.132  по кадастралната карта на с. Велчево, общ..Априлци, отредени в УПИ VI с предназначение “ За обществен център и озеленяване” и за улица с О.Т. 103 до О.Т. 83. по действуващия  регулационния план на с. Велчево, община Априлци , собственост на Иван Венциславов НеджинПълен текст на Заповед № 53 от 17.02.2017 г. ТУК

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"