Български пощи
Профил на купувача
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
21.08.2016

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png
СЪОБЩЕНИЕ

 на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки


Във връзка с обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване с проекти на Община Априлци по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в две обособени позиции”, Информация с ID № 9055340 от 15.08.2016 г. за публикувана в профила на купувача обява за обществената поръчка с № 1250 от 15.08.2016 г. за обществената поръчка и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с Изх. № 1279 от 22.08.2016 г., публикувана в АОП с ID № 9055623 на 22.08.2016 г., Ви уведомявам, че:

Срокът за получаване на оферти се удължава до 16:30 часа на 25.08.2016 г. /Четвъртък/.
Отварянето на офертите ще се извърши на 26.08.2016 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Априлци, гр.Априлци, ул."Васил Левски" № 109.
Отварянето на офертите е публично, като право да присъстват имат участниците подали оферти или техни упълномощени представители.
При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" - http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-563-.html

С изключение на крайния срок за получаване на оферти и датата на тяхното отваряне, всички първоначално поставените условия и изисквания остават непроменени.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"