Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Допуснато изработване на КПИИ за ПИ 52218.541.71 по регулационния план на гр. Априлци кв. Острец
02.05.2019
/assets/Pictures/LogoApriltsi.png

О Б Я В Л Е Н И Е
№503
Априлци 02.05. 2019г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №130/23.04.2019г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.541.71, обособен в УПИ III и XXV от кв. 32 по регулационния план на гр. Априлци кв. Острец, който да се изработи в следните съставни части:

  1. Изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 52218.541.71, включен в УПИ III с предназначение „За жилищно строителство” и в УПИ XXV „за лесопарк, микроязовир и озеленяване” кв. 32 по регулационния план на гр. Априлци, кв. Острец, с който поземлен имот с идентификатор 52218.551.71 да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот, регулационните граници на който се поставят в съответствие с имотните, с номер III–71, кв. 32 по плана на гр. Априлци, кв. Острец и предназначение „За жилищно строителство”, като се определи режим на устройство и застрояване съгласно чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина” при спазване на следните нормативи по чл.19, ал.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ: височина на застрояване - до 10м; плътност на застрояване до 60%, интензивност на застрояване – до 1,2 и площ за озеленяване – минимум 40%.
  2. Инвестиционен проект за „Еднофамилна жилищна сграда “.

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

КМЕТ:………/ П /………………
/Д-р Младен Пелов/

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"