Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на селскостопанска сграда с идентификатор 52218.984.1.4 и 52218.984.1.6
26.06.2018


ОБЯВА

Община Априлци ще проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем  за срок от 10 /десет/ години на:
1.1    1 /едно/ етажна паянтова селскостопанска сграда, построена през 1978 г. /едно девет седем осем/, със ЗП 245 кв.м., с идентификатор 52218.984.1.4 /пет две две едно осем точка девет осем четири точка едно точка четири/, в местността „Горен чукар” /Тъжа/, актувана с АЧОС № 219/14.03.2011 г. – ОБЕКТ № 1
1.2    1 /едно/ етажна паянтова селскостопанска сграда, построена през 1978 г., със ЗП 307 кв.м., с идентификатор 52218.984.1.6  /пет две две едно осем точка девет осем четири точка едно точка шест/, в местността „Горен чукар” /Тъжа/, актувана с АЧОС № 219/14.03.2011 г. – ОБЕКТ № 2
при следните конкурсни условия:
-    Сградите да се използват по съответното им предназначение – за отглеждане на селскостопански животни;
-    Кандидатите за участие в конкурса за сграда с идентификатор 52218.984.1.4 – ОБЕКТ № 1 да имат регистриран в БАБХ собствен постоянен животновъден обект на територията на община Априлци ;
-    Кандидатите за участие в конкурса за сграда с идентификатор 52218.984.1.6 - ОБЕКТ № 2 да имат регистриран в БАБХ собствен постоянен животновъден обект;
-    Най-висока годишна наемна цена;
-    Разработка по условията на конкурса;
-    Други предложения по желание на участника в конкурса;
Всички поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за отдаване под наем.
Конкурсната документация ще се закупува в касата на Общински център за информация и услуги на гражданите на първи етаж в сградата на Община Априлци срещу 20 лв./Двадесет/ в брой без ДДС, до 10.00 часа на 04.07.2018 г., включително.
Оглед на обектите ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 11.30 часа на 04.07.2018 г., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация.
Депозитната вноска за участие в публично оповестения конкурс за ОБЕКТ № 1 – е в размер на 119,94 лв. / Сто и единадесет лева и 94 ст./,  а за ОБЕКТ № 2 е  в размер на 131,19 лв. /Сто тридесет и един лева и 19 ст./, равни на началните им конкурсни наемни цени ще се  внася по банкова сметка на Община Априлци в Търговска Банка „ОББ” – клон Априлци, (IBAN) BG59UBBS 80 02 33 00 28 47 10, банков код UBBSBGSF, в срок до 16.00 часа на 04.07.2018 г., включително.
Предложенията за участие в публично оповестения конкурс ще се подават в Общински център за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Община Априлци, до 16.30 часа на 04.07.2018 г., включително. Ако  офертата е изпратена по пощата същата трябва да постъпи в Община Априлци в посоченият по горе срок.
Публично оповестения конкурс ще се проведе на 05.07.2018 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Априлци.
При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публично оповестен конкурс на 12.07.2018 г., при същите условия, час и място. Конкурсната документация ще се закупува в касата на Общински център за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Община Априлци срещу 20 лв. брой без ДДС, до 10.00 часа, огледа на обектите да се извършва до 11.30 часа, внасянето на депозита за участие в публично оповестения конкурс до 16,00 часа а  подаването на предложенията 16.30 часа на 11.07.2018 г., включително.
Допълнителна информация на тел. 06958/22 22 - “Общински имоти”
 
ТУК можете да получите електронен вариант на Конкурсната документация

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"