Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Допуснато изработването на проект за изменение на ПУП – ПЗР за ПИ 52218.531.91 кв. Център, гр. АПРИЛЦИ
03.05.2019

О Б Я В Л Е Н И Е
№509
Априлци 03.05.2019г.

    Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №131/24.04.2019г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /РУП/ за ПИ 52218.531.91, обособен в УПИ I-91, кв.42 кв. Център, гр. АПРИЛЦИ  с което:
Планът за застрояване да предвиди свободно застрояване в имота като запази съществуващото основно застрояване в него при условията на чл.33 и чл.36 от ЗУТ. Характерът на застрояването да бъде ниско с височина до 10м и се предвиди режим на устройство и застрояване съгласно изискванията за територии от разновидност „Жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/ при спазване на следните нормативи: плътността на застрояване да не надвишава 60%, интензивностт на застрояване – 1,2 и площ за озеленяване - минимум 40%,;

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

КМЕТ:………/ П /………………
/Д-р Младен Пелов/

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"